I.

Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Općine Privlaka (u nastavku teksta Savjet mladih).
Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Privlaka koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Općine Privlaka.

II.

Savjet mladih broji 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika. U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem na području Općine Privlaka, u dobi od 15 do 30 godina.
Članove Savjeta mladih bira Općinsko vijeće Općine Privlaka na vrijeme od tri godine.

III.

    Kandidature za članove savjeta mladih i njihove zamjenike ističu opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

IV.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku i obavezno sadrže sljedeće podatke:
•    naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja te potpis ovlaštenog predstavnika predlagatelj
•    podaci o kandidatu i zamjeniku (ime i prezime, datum i godina rođenja, prebivalište, status-učenik, student, zaposlenik, dr.),
•    izjava kandidata i zamjenika o prihvaćanju kandidature,
•    obrazloženje prijedloga.

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pečatom.
Prijedlog se podnosi na propisanom obrascu koji se može podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka i internet stranici.
Predlagatelj je dužan uz obrazac priložiti:
•    dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke II. ovog poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata),
•    dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunjava uvjete iz točke III. ovoga poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra i sl.).

V.

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih dostavljaju se na adresu:
Općina Privlaka, Faličevci 7, s naznakom "Prijedlog za izbor članova Savjeta mladih Općine Privlaka", najkasnije u roku od 20 dana od dana objave javnog poziva.

VII.

    Odbor za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Privlaka obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrđuje Popis važećih kandidatura.
    Izvješće i Popis iz prethodnog stavka dostavljaju se Općinskom vijeću i objavljuju na web stranici Općine Privlaka te u sredstvima javnog priopćavanja.
    Vijeće će na prvoj sjednici nakon objave Popisa važećih kandidatura donijeti odluku o izboru članova Savjeta mladih i njihovih zamjenika.

KLASA: 021-05/10-01/07
URBROJ: 2188/09-01-10-7
Privlaka, 01. prosinca 2014. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Antun Grčević

 

PREUZMI: Savjet mladih obrazac Općina Privlaka

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija