Naručitelj, Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, OIB: 73133958808
Naziv predmeta nabave: Opskrba električnom energijom za područje Općine Privlaka

Procijenjena vrijednost nabave: 72.000,00 kuna

Ovlašteni predstavnici naručitelja:
Ines Marijanović, dipl. iur., posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave Klasa: 406-01/14-01/56, Urbroj: 526-06-02-01/2-14-205,
Branka Šarić, mag. iur., posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave Klasa: 406-01/14-01/56, Urbroj: 526-06-02-01/2-14-206,
Krunoslav Grgurovac.

Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:
- priprema postupka nabave bagatelne vrijednosti: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu.
- provedba postupaka nabave bagatelne vrijednosti: slanje Poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv način, slanje i objava Poziva za dostavu ponuda na web stranici naručitelja, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.

U pripremi i provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti moraju sudjelovati najmanje 3 (tri )ovlaštena predstavnik od kojih jedan može imati važeći certifikat na području javne nabave u postupcima nabave bagatelne vrijednosti procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kuna.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

Potrebne dokumente preuzmite na sljedećim poveznicama:
1. Odluka o početku postupka
2. Poziv na dostavu ponuda
3. Ponudbeni list
4. Troškovnik
5. Izjava o nekažnjavanju

 

 

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete