REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
            
OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/17-01/01
URBROJ: 2188/09-02-17-2
Privlaka, 03. siječnja 2017. godine

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Privlaka, (Službeni vjesnik VSŽ 12/09, 07/13) i članka 8. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti Klasa: 406-01/14-01/01, Urbroj: 2188/09-01-14-1, od 07. siječnja 2014. godine, općinski načelnik Općine Privlaka, dana 03. siječnja 2017. godine donosi:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Opširnije...

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete