REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

KLASA: 406-01/17-01/23
URBROJ: 2188/09-02-17-2
Privlaka, 24. studenoga 2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE NABAVA USLUGE ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PRIVLAKA

Evidencijski broj nabave  BN-72/2017

Privlaka, 24. studenoga 2017. godine
Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

KLASA: 406-01/17-01/18
URBROJ: 2188/09-02-17-2
Privlaka, 16. listopada 2017. godine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE NABAVA MALČERA

Evidencijski broj nabave BN-62/2017

Privlaka, 16. listopada 2017. godine

Opširnije...

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija