REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

KLASA: 406-01/18-01/03
URBROJ: 2188/09-02-18-2
Privlaka, 23. siječnja 2018. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA PODRUČJE OPĆINE PRIVLAKA
Evidencijski broj nabave
JN-03/2018

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

KLASA: 406-01/17-01/23
URBROJ: 2188/09-02-17-2
Privlaka, 24. studenoga 2017. godine

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE NABAVA USLUGE ZA IZRADU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PRIVLAKA

Evidencijski broj nabave  BN-72/2017

Privlaka, 24. studenoga 2017. godine
Opširnije...

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete