REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 103-05/18-01/01
URBROJ: 2188/09-02-18-2

Privlaka, 25. svibnja 2018. godine

Na temelju članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 04/18) i Programa za financiranje/sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općina Privlaka raspisuje

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom Programa za financiranje/sufinanciranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

I. Predmet javnog poziva:

Zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Privlaka, radi obavljanja privremenih poslova, na provođenju društveno korisnog rada u mjeri javnih radova na području Općine Privlaka u 2018. godini, a sve prema mjerama i ciljanim skupinama, odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2018. godini.

Program je predviđen za 9 izvršitelja, a potrebna razina obrazovanja je završena osnovna škola ili srednja škola.

II. Kratak opis poslova koje će obavljati izvršitelji programa:

Program zaštite i očuvanja prirode, kontrole onečišćenja i revitalizacije nerazvrstanih cesta i poljskih putova obuhvaća sljedeće poslove:

  • uklanjanje otpada iz okoliša ručnim putem,
  • čišćenje i grabljanje travnjaka od lišća, šiblja, smeća i drugog otpada,
  • krčenje suhog i obraslog raslinja, grmlja, šiblja, alergenih korova na nerazvrstani cestama i poljskim putovima,
  • uređenje i održavanje kanalske mreže i to krčenjem raslinja, redovitom košnjom i čišćenjem cijevnih propusta,
  • raznošenje informativno edukativnih letaka o obvezi i načinu pridržavanja komunalnog reda,
  • uređenje rekreativnih sportskih terena i šetnica te dovođenja istih u stanje funkcionalnosti i bolje iskoristivosti,
  • pomoćni poslovi pri pripremi i provedbi kulturnih, humanitarnih i sportskih događanja na području Općine Privlaka (košnja trave, uređenje parkinga, sadnja cvijeća, postavljanje štandova, uređenje javnih površina).

III. Ciljane skupine:

- bez obzira na duljinu prijave u evidenciji: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe uključene u probaciju, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koja pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju,

- mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

- osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koje je radila u javnom radu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine.

IV.  Planirana Provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada utvrdit će se u dogovoru s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

V.  Prijavitelji na javni poziv su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ispunjen obrazac prijave koji se može preuzeti s internet stranice Općine ili u upravnom odjelu Općine Privlaka),

2. Životopis,

3. Preslika osobne iskaznice,

4. Ispis e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja),

4. Presliku dokaza o završenoj školi,

5. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja), 

Podnositelji su u prijavi dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu ili dokaz kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr.    - Hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja : Potvrda o statusu hrvatskog branitelja odnosno djeteta i supružnika poginulog i nestalog hrvatskih branitelja,

- Roditelji s 4 i više malodobne djece : Rodne listove za svu djecu

- Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti : rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.

- Roditelji udovci: rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika

- Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja : rodni listovi djece

- Osobe s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu,

te druga  odgovarajuća dokumentacija (potvrde/uvjerenja).

VI. Rok i način dostave prijava:

Prijave na Javni poziv se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave Javnog poziva, odnosno do 05. lipnja 2018. godine, osobno ili poštom na adresu: Općina Privlaka, 32251 Privlaka, Faličevci 7, s naznakom „Javni radovi 2018– ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Galić

 

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete