REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/16-01/01
URBROJ: 2188/09-01-17-16
Privlaka, 28. ožujka 2017. godine

Sukladno članku 13. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 17/10, 14/14), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Privlaka objavljuje

BODOVNU LISTU PRVENSTVA - STIPENDIJE 2016/2017

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-01/17-01/04
URBROJ: 2188/09-01-17-1
Privlaka, 7. ožujka 2017. godine

Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko – srijemske županije broj 08/15, 02/17) te Plana prijma u službu u Općinu Privlaka („Službeni vjesnik“  Vukovarsko-srijemske županije broj 02/17, v.d. pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

 

KLASA: 112-01/17-01/06
URBROJ: 2188/09-02-17-1
Privlaka, 7. ožujka 2017. godine

 Na temelju članka 3. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 02/17) te Plana prijma u službu u Općinu Privlaka („Službeni vjesnik“  Vukovarsko-srijemske županije broj 02/17), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Opširnije...

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija