REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
NAČELNIK

KLASA: 363-02/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-1
Privlaka, 14. kolovoza 2014. godine

Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama ("Narodne novine” broj 143/12) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09.), Načelnik Općine Privlaka, dana 14. kolovoza 2014. godine, donio je

O D L U KU

 

o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija
Članak 1.


Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesija (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti na području Općine Privlaka:

1. jedna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova i
2. jedna koncesija za obavljanje usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.

Članak 2.


U Stručno povjerenstvo za iz čl. 1. ove Odluke imenuju se:

1. Branka Šarić, mag. iur.- predsjednica Povjerenstva, posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave Klasa: 406-01/14-01/56, Urbroj: 526-06-02-01/2-14-206
2. Madlen Lovrić, mag. ing. agro. - član Povjerenstva
3. Antun Grčević - član Povjerenstva

Članak 3.


Zadaci Stručnog povjerenstva jesu:
- pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,
- pregled i ocjena pristiglih ponuda,
- utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili
prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženje tih prijedloga,
- obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova.

Članak 4.


Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stručnog povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Privlaka.

Članak 5.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti ce se na Oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Privlaka.

NAČELNIK
Darko Galić

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete