REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
            
OPĆINA PRIVLAKA
NAČELNIK

Privlaka, 24. travnja 2017. godine


Temeljem ukazane potrebe općinski načelnik Općine Privlaka  objavljuje

JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

I. Predmet Javnog poziva je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Privlaka, radi obavljanja privremenih poslova, na provođenju društveno korisnog rada u mjeri javnih radova na području Općine Privlaka, u 2017. godini za više izvršitelja programa, a sve prema mjerama i ciljanim skupinama, odnosno subvencijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u 2017. godini.

II. Kratak opis poslova koje će obavljati izvršitelji programa:
- revitalizacija javnih površina, a sastoji se od uređenja okoliša i površina te dovođenja istih u stanje funkcionalnosti i bolje iskoristivosti

III. CILJANI KORISNICI: Kandidati s prebivalištem na području Općine Privlaka:

- bez obzira na duljinu prijave u evidenciji - hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe na uvjetnoj kazni, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osobe koje pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju,
- mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,
- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,
- osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,
- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.


IV.  Planirana Provedba Programa javnih radova je 6 mjeseci, a planirani početak javnog rada utvrdit će se u dogovoru s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

V.  Prijavi je potrebno priložiti:
1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
2. Preslika osobne iskaznice
3. Ispis staža iz E-knjižice ( s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja )
4. Presliku dokaza o završenoj školi
5. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)  
6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
7. Podnositelji  su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika npr.    - Hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja : Potvrda o statusu hrvatskog branitelja odnosno djeteta i supružnika poginulog i nestalog hrvatskih branitelja,
- Roditelji s 4 i više malodobne djece : Rodne listove za svu djecu
- Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti : rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.
- Roditelji udovci : rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika
- Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja : rodni listovi djece
- Osobe s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu,
te druga  odgovarajuća dokumentacija ( potvrde/uvjerenja ).

VI. Prijave na Javni poziv se dostavljaju u roku od osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 02. svibnja 2017. godine, na adresu: Općina Privlaka, 32251 Privlaka, Faličevci 7, s naznakom «javni poziv – javni radovi- revitalizacija javnih površina – ne otvaraj», ili dostaviti osobno u Općinu Privlaka od 8,00 do 15,00 sati radnim danom (ponedjeljak - petak) za vrijeme trajanja oglasa.

VII. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

VIII.  Mjeru javnog rada ne može koristiti osoba koje je radila u javnom radu duljem od 12 mjeseci u posljednje tri godine.

IX. O rezultatima  Javnog poziva kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete