REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 320-02/18-01/05
URBROJ: 2188/10-02-18-14
Privlaka, 24. svibnja 2018. godine

Sukladno članku 29. stavku 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18) Općina Privlaka objavljuje

POZIV NA JAVNI UVID

Općina Privlaka izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Privlaka (u daljnjem tekstu: Program).

Uvid u prijedlog Programa, s popratnom dokumentacijom može se izvršiti u vremenu od 25. svibnja 2018. do 08. lipnja 2018. godine radnim danom od 9:00 h – 14:30 h u prostorijama Općine Privlaka, na adresi Faličevci 7.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida.

O svim prigovorima odlučit će Općinsko vijeće Općine Privlaka, u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa moraju biti napisani čitko, uz navođenje imena, prezimena i adrese podnositelja te se dostavljaju na urudžbeni zapisnik  Općine Privlaka ili poštom na adresu Faličevci 7, 32 251 Privlaka, zaključno s 8.lipanj 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete