Vukovarsko - srijemska županija smještena je na krajnjem sjeveroistoku Republike Hrvatske u prostoru Istočnohrvatske ravnice u međurječju između Dunava i Save.

Ovim područjem vode važni riječni i kopneni putovi i križaju se međunarodni prometni pravci od istoka prema zapadu uz rijeku Dunav, te od sjevera preko rijeke Save prema Jadranskom moru. Zahvaljujući izvanredno plodnom tlu, povoljnim klimatskim uvjetima, prirodnom bogatstvu i dobrom prometnom položaju ovo područje je naseljeno od davnina. Strategijom i Programom prostornog razvitka Republike Hrvatske kao i Strategijom prometnog razvitka Republike Hrvatske naročito je valoriziran prometni značaj Vukovarsko - srijemske županije. U ovom prostoru nalaze se brojni infrastrukturni koridori (cestovni, željeznički, riječni, energetski, telekomunikacijski) od strateškog značaja za Republiku Hrvatsku, uz sve prednosti i ograničenja koje proizlaze iz njihovog smještaja.

Geoprometni položaj Općine Privlaka - Vinkovci 01

POLOŽAJ VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE U RH

Geoprometni položaj Općine Privlaka - Vinkovci 02

PROMETNI POLOŽAJ OPĆINE PRIVLAKA U PROSTORU VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

 

Povoljan središnji položaj Privlake u Bosutskoj nizini kroz povijest je bio različito valoriziran ali je Privlaka uvijek imala određene funkcije i osobine područnog centra. Privlaka je danas preko državne ceste D 55 Borovo – Vinkovci – GP Županja (granica BiH) povezana s Vinkovcima i Županjom a preko Otoka, Vrbanje, Drenovaca i Gunje sa Brčkim (tzv. “Šokačka magistrala"). Cestovni pravci od Privlake preko Otoka i Komletinaca vode do Općine Nijemci, a preko Rokovaca i Andrijaševaca na zapad do državne ceste D 46 Đakovo – Vinkovci – GP Tovarnik (granica SiCG). Privlaka od 1886. godine ima i željeznički kolodvor na pruzi Vinkovci - Gunja.
Valorizacija geografskog i geoprometnog položaja, uz najnovije procese urbanizacije i sve intenzivnijeg gospodarskog razvoja, komparativne su prednosti koje Općinu Privlaka čine atraktivnim i značajnim žarištem u Vukovarsko - srijemskoj županiji.

Reljef

Općina Privlaka zauzima središnji dio Bosutske nizine koja obuhvaća južni, posavski dio Istočnohrvatske ravnice i pejsažnom strukturom odražava pretežno panonska obilježja i izraziti nizinski karakter prostora. Bosutska nizina predstavlja jasno omeđenu izdvojenu prostornu cjelinu, koju na sjeveru zatvaraju rubovi Đakovačkog i Vukovarskog prapornog ravnjaka, na jugu rijeka Sava, dok su zapadna i istočna međa određene pejsažnim razlikama rubova nizina prema susjednim krajevima. Područje Općine Privlaka karakterizira ravničarski reljef vrlo malih visinskih razlika (od cca 82,0 do cca 84,0 m n.v.), a na najvišem dijelu je locirano samo naselje Privlaka (na cca 86,0 m n.v.). Lokalna topografija i geografski položaj općenito su odredili smještaj i važnost naselja u vinkovačkom kraju i na prostoru Bosutske nizine uopće jer su se u naseljavanju prostora prvenstveno tražili pogodni prostori za obradu zemlje, tako da su se naselja razvila na najvišim dijelovima ocjeditog terena u tipičnom podvodnom prostoru Bosutske nizine. U strukturi zemljišnih površina prevladavaju oranice (središnji dio Općine) i šume (zapadni dio Općine).

RELJEF BOSUTSKE NIZINE

RELJEF BOSUTSKE NIZINE (izvor: GEOGRAFIJA HRVATSKE, ISTOČNA HRVATSKA, knjiga 3, Institut za geografiju Sveučilišta u Zagrebu - Školska knjiga, Zagreb, 1975. godine)

 

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete