REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: 032/398-822, fax: 032/398-487

KLASA: 350-01/17-01/05
URBROJ: 2188/09-01-18-76
Privlaka, 28. lipnja 2018. godine


Temeljem članka 96. stavak 3. i članka 113. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br.153/13. i 65./17.), Odluke o izradi Il. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka (,,Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 05/16), i Zaključka Općinskog načelnika Općine Privlaka (KLASA: 350-01/17-01/05, URBROJ: 2188/09-02-18-75, od 26. lipnja 2018. godine), Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka, kao Nositelj izrade objavljuje

JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU II.  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREDENJA OPĆINE PRIVLAKA

 1. Javna rasprava sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.
 2. Javni uvid u Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajat će: 12 (dvanaest) dana, i to od 09. do 20. srpnja 2018. godine.
 3. Tijekom trajanja javnog uvida Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Općine Privlaka, na adresi Faličevci 7, 32 251 Privlaka, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Na javnom uvidu izloženi su tekstualni i grafički dio te sažetak za javnost.
 4. Prijedlog plana objavit će se i na web stranici Općine Privlaka na adresi: www.opcina-privlaka.hr.
 5. U vrijeme trajanja javnog uvida organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela, a koje će se održati 17. srpnja 2018. godine (utorak), s početkom u 11,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Privlaka, na adresi Faličevci 7, Privlaka.
 6. Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.
 7. U razdoblju trajanja javnog uvida, na Prijedlog Plana iz točke 2. ove obavijesti, javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana, sudjeluje u javnoj raspravi davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan (sukladno članku 101. ZOPU).
 8. Oglas o javnoj raspravi o Prijedlogu plana bit će objavljen u dnevnom tisku i na web stranici Općine Privlaka www.opcina-privlaka.hr.
 9. Oglas o javnoj raspravi bit će objavljen i na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
 10. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Prijedlog Plana, izjaviti usmeno na zapisnik u tijeku trajanja javnog izlaganja ili predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom, zaključno s istekom roka trajanja javne rasprave i javnog uvida, odnosno do 20. srpnja 2018. godine. na adresu: Općina Privlaka, Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka, 32 251 Privlaka, Faličevci 7, s naznakom: ,,II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Privlaka".
 11. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u utvrđenom roku i nisu čitko napisani s imenom i prezimenom te adresom pošiljatelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
 12. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka, Faličevci 7, 32 251 Privlaka, na telefon broj: 032/398-822 ili putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Pozivamo Vas da se uključite u javnu raspravu.

PROČELNICA
Ines Marijanović, dipl. iur.
    

 

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete