REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
            
OPĆINA PRIVLAKA
NAČELNIK
    
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/04,129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije“ 12/09, 07/13), općinski načelnik donosi


PRAVILNIK o radu, plaćama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika Općine Privlaka

Opširnije...

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete

Foto galerija