REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
            
OPĆINA PRIVLAKA
NAČELNIK
    
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' broj 33/01, 60/04,129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije“ 12/09, 07/13), općinski načelnik donosi


PRAVILNIK o radu, plaćama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika Općine Privlaka


I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom o radu, plaćama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika Općine Privlaka (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuju se prava službenika i namještenika na plaću, dodatke na plaću, uvećanje plaće, naknade plaće i druga materijalna prava.

 

II. PLAĆE I DODACI NA PLAĆE

Članak 2.

Plaću službenika i namještenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću.

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je  službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 3.

Visinu osnovice za izračun plaće utvrđuje općinski načelnik, a odluku o koeficijentu složenosti poslova pojedinog radnog mjesta donosi Općinsko vijeće.

Članak 4.

Plaća se isplaćuje najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 5.

Osnovna plaća službenika i namještenika uvećat će se za:
- prekovremeni rad …………………………………... 50%
- rad subotom ………………………………………… 25%
- rad nedjeljom ………………………………………. .35%.

Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno se ne isključuju.
Ako službenik, odnosno namještenik radi na blagdane i u neradne dane utvrđene zakonom ima pravo na plaću uvećanu za 150 %.
Prekovremenim radom smatra se svaki sat rada duži od 8 sati dnevno, kao i svaki sat rada subotom i nedjeljom.
Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi iz stavka 1. ovog članka službenik ili namještenik može koristiti jedan ili više slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada uz pripadajuće uvećanje.

Članak 6.

Puno radno vrijeme službenika i namještenika je 40 sati tjedno.
Tjedno radno vrijeme raspoređeno je na 5 radnih dana, od ponedjeljka do petka, od 7,00 do 15,00 sati.
Službenik i namještenik mora biti obaviješten o promjeni rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, u pisanom obliku, s točno naznačenim satom početka rada, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada i drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe, o čemu je službenika i namještenika nužno u pisanom obliku obavijestiti najmanje 24 sata unaprijed.
Poslodavac je dužan voditi evidenciju radnog vremena.
Na zahtjev službenika ili namještenika, čelnik tijela dužan je dostaviti evidenciju iz prethodnog stavka ovoga članka.


Članak 7.

Službenik i namještenik koji radi puno radno vrijeme ima svakoga radnog dana pravo na odmor (stanku) od 30 minuta, a koristi ga u skladu s rasporedom koji utvrdi čelnik tijela ili osoba koju on ovlasti.
Vrijeme odmora iz stavaka 1. ovoga članka ubraja se u radno vrijeme i ne može se odrediti u prva tri sata nakon početka radnog vremena niti u zadnja dva sata prije završetka radnog vremena.

Članak 8.

Između dva uzastopna radna dana službenik i namještenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.

Članak 9.

Službenik i namještenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.
Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.
Ako je prijeko potrebno da službenik i namještenik radi na dan (dane) tjednog odmora, osigurava mu se korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna.
Ako službenik i namještenik radi potrebe posla ne može koristiti tjedni odmor na način iz stavka 3. ovoga članka, u dogovoru, odnosno prema odluci neposredno nadređenog službenika i namještenika mora mu se osigurati korištenje tjednog odmora najkasnije u roku od 14 dana.

Članak 10.

Službenik i namještenik ima za svaku kalendarsku godinu pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana.

Osnovica za izračun godišnjeg odmora iz prethodnog stavka uvećava se prema pojedinačno određenim mjerilima:

1. s obzirom na složenost poslova i stupanj stručne spreme:
– rukovodećim službenicima 4 dana
– višim službenicima 4 dana
– nižim službenicima 3 dana
– namještenicima sa SSS 3 dana
– namještenicima s NSS 2 dana.

2. s obzirom na dužinu radnog staža:
– od navršenih 5 do navršenih 9 godina radnog staža 1 dana
– od navršenih 10 do navršenih 14 godina radnog staža 2 dana
– od navršenih 15 do navršenih 19 godina radnog staža 3 dana
– od navršenih 20 do navršenih 24 godina radnog staža 4 dana
– od navršenih 25 do navršenih 29 godina radnog staža 5 dana
– od navršenih 30 do navršenih 34 godina radnog staža 6 dana
– od navršenih 35 i više godina radnog staža 7 dana.

3. s obzirom na posebne socijalne uvjete:
– roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom 1 dan
– roditelju, posvojitelju ili skrbniku za svako daljnje malodobno dijete još po 1 dan
– samohranom roditelju, posvojitelju ili skrbniku s jednim malodobnim djetetom 2 dana
– roditelju, posvojitelju ili skrbniku djeteta s invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu 2 dana
– osobi s invaliditetom 2 dana
– osobi s tjelesnim oštećenjem najmanje 50% 2 dana.

4. s obzirom na ostvarene rezultate rada:
– službeniku ocijenjenom ocjenom »odličan« 3 dana
– službeniku ocijenjenom ocjenom »vrlo dobar« 2 dana.

Ukupno trajanje godišnjeg odmora određuje se na način da se osnovica za izračun godišnjeg odmora uvećava za zbroj svih dodatnih dana utvrđenih točkama 1. do 5. stavka 2. ovoga članka, s tim da ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može iznositi manje od 20 radnih dana niti više od 30 radnih dana u godini.
Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se planom korištenja godišnjeg odmora kojeg donosi pročelnik.

Službenik i namještenik može koristiti godišnji odmor u neprekidnom trajanju ili u dva dijela.

Ako službenik i namještenik koristi godišnji odmor u dva dijela, prvi dio mora biti u trajanju od najmanje 2 tjedna neprekidno i mora se koristiti tijekom kalendarske godine za koju ostvaruje pravo na godišnji odmor.

Drugi dio godišnjeg odmora službenik i namještenik mora iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine.
Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili plaćenog dopusta, službeniku ili namješteniku pripada naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu.
Službenik i namještenik ima pravo na isplatu naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres), koji se isplaćuje najkasnije do 31. kolovoza tekuće godine.
Visinu naknade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje općinski načelnik.

Članak 11.

Službenik i namještenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:
– zaključenje braka………………………….. 5 radnih dana
– rođenje djeteta…………………………….. 2 radnih dana
– smrti supružnika, roditelja, očuha i maćehe, djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka
………………………………………..5 radnih dana
– smrti ostalih krvnih srodnika zaključno s četvrtim stupnjem srodstva, odnosno tazbinskih srodnika zaključno s drugim stupnjem srodstva……………………. 1 radni dan
– selidbe u istom mjestu stanovanja……………………………….... 1 radni dan
– selidbe u drugo mjesto stanovanja …………………………………2 radna dana
– za dobrovoljno davanje krvi ……………………………………….1 radni dan
– teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja ……………………….5 radnih dana
– elementarne nepogode koja je neposredno zadesila službenika i namještenika………………………. 5 radnih dana.
Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga članka i za svako dobrovoljno davanje krvi.

Obitelj službenika i namještenika ima pravo na pomoć u slučaju:
– smrti službenika i namještenika – 3.000,00 kuna.
Članovima obitelji službenika i namještenika u slučaju iz prethodnog stavka smatraju se zakonski nasljednici pojedinog reda nasljeđivanja u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju.
Službenik i namještenik ima pravo na pomoć u slučaju: – smrti supružnika, djeteta i roditelja – 3.000,00 kuna.

Članak 12.

Službenik i namještenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja na koje je upućen od strane čelnika tijela, ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima:
– za svaki ispit po predmetu …………………..2 dana
– za završni rad ………………………………..5 dana
– za stručni ispit…….. ………………………...5 dana.

Članak 13.

Ako je službenik ili namještenik odsutan s rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu naknada plaće u visini od 85 % od plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je bolovanje započelo.
Pod plaćom na osnovi koje se utvrđuje osnovica za naknadu plaće podrazumijeva se redovita mjesečna plaća te naknada plaće isplaćena za vrijeme odsutnosti s rada (godišnji odmor, plaćeni dopust i bolovanje).
Naknada u 100% iznosu osnovne plaće pripada službeniku ili namješteniku kad je na bolovanju zbog profesionalne bolesti ili ozljede na radu.

Službenik i namještenik ima pravo na pomoć u slučaju:
– bolovanja dužeg od 90 dana – 2.500,00 kuna,
– nastanka teške invalidnosti službenika i namještenika, malodobne djece ili supružnika službenika i namještenika – 2.500,00 kuna,
– rođenja djeteta u visini 2.000,00 kuna, osim ako je drugi propis koji se može primijeniti povoljniji za službenika i namještenika.


III. OSTALA MATERIJALNA PRAVA

Članak 14.

Kada je službenik ili namještenik upućen na službeno putovanje, pripada mu puna naknada prijevoznih troškova, dnevnica u visini neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje.

Za vrijeme provedeno na službenom putovanju od 12 do 24 sata službeniku ili namješteniku pripada puna dnevnica, a od 8 do 12 sati 1/2 dnevnice.

Članak 15.

Pravo na naknadu troškova međumjesnog javnog prijevoza imaju službenici i namještenici koji putuju na posao iz drugog mjesta, prema cijeni mjesečne autobusne karte u punom iznosu.

Članak 16.

Ako je službeniku ili namješteniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, službenik odnosno namještenik ima pravo na naknadu troškova korištenja privatnog automobila u visini neoporezivog iznosa utvrđenog Pravilnikom o porezu na dohodak, odnosno 2 kune po prijeđenom kilometru.


Članak 17.

Službenici i namještenici su kolektivno osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe, kao i u slobodnom vremenu, tijekom 24 sata.

Članak 18.

Službenici i namještenici imaju pravo na isplatu jubilarne nagrade u neto iznosu za neprekidnu službu i to kada navrše:
- 10 godina 3.000,00 kuna,
- 15 godina 3.500,00 kuna,
- 20 godina 4.000,00 kuna,
- 25 godina 4.500,00 kuna,
- 30 godina 5.000,00 kuna,
- 35 godina 5.500,00 kuna,
- 40 godina 6.000,00 kuna,
- 45 godina 6.500,00 kuna.  

Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog narednog mjeseca od mjeseca u kojem je službenik ili namještenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu.

Članak 19.

Svakom službeniku i namješteniku roditelju djeteta mlađeg od 15 godina i koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar, pripada pravo na dar u prigodi dana Sv. Nikole.
Visinu dara iz stavka 1. ovog članka određuje općinski načelnik, posebnom odlukom.

Službenik i namještenik ima pravo na isplatu božićnice, koja se isplaćuje najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

Visinu nagrade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje općinski načelnik.

Članak 20.

Službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u iznosu 5 (pet) proračunskih osnovica važećih za godinu u kojoj odlazi u mirovinu.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Ovaj Pravilnik objavit će se na oglasnoj ploči i na Internet stranici Općine Privlaka.

KLASA: 113-01/16-01/01
URBROJ: 2188/09-02-16-1
Privlaka, 30. prosinca 2016. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete