Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) načelnik Općine Privlaka donosi

ODLUKU o imenovanju službenika za informiranje

I.
Ovom Odlukom imenuje se Krunoslav Grgurovac, referent-administrativni tajnik jedinstvenog upravnog odijela u Općini Privlaka za službenika za informiranje.

II.
Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

III.
Službenik za informiranje obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno svom unutarnjem ustroju Općine Privlaka, unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Privlaka, osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

IV.
Službenik za informiranje vodi poseban službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u Zakonom propisanom obliku.

V.
Odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje, u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke.

VI.
Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 008-01/14-01/01
Urbroj: 2188/09-01-14-1 Načelnik Općine Privlaka
Privlaka,06. studenoga 2014. godine Darko Galić

Dostaviti:
1. Službeniku za informiranje
2. Povjereniku za informiranje/Registar službenika za informiranje
3. HIDRA/Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
4. Pismohrani

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete