Javna nabava

U tijeku i arhiva
Šire područje Općine Privlaka u klimatskom se smislu odlikuje značajnim crtama kontinentalnosti što je uvjetovano geografskim položajem u užem dijelu panonskog prostora, te otvorenošću i nizinskim karakterom prostora.v

Ljeta su sunčana i vruča, a zime hladne i sa snijegom. Najhladniji mjeseci su siječanj i veljača, a najtopliji srpanj i kolovoz. Srednja godišnja temperatura je 10,7º C, a amplituda srednjih mjesečnih temperatura 22,5º C.

Kontinentske klimatske prilike naročito dolaze do izražaja u prosječnoj godišnjoj količini padalina koja je relativno niska, ali su padaline relativno ravnomjerno raspoređene po mjesecima. Maksimum padalina je u svibnju i lipnju, sekundarni maksimum je u listopadu, a
minimum u veljači. Godišnji raspored padalina pogoduje usjevima jer u vegetacijskom razdoblju godine (od početka travnja do kraja rujna) padne ukupno cca 60% ukupne godišnje količine. Odstupanja od srednjih količina padalina od godine do godine mogu biti velika, što ukazuje na mogućnost pojave sušnih sezona.

IZOHIJETE GODIŠNJIH OBORINA DIJELA BOSUTSKE NIZINE

IZOHIJETE GODIŠNJIH OBORINA DIJELA BOSUTSKE NIZINE

 U ovom izrazito poljoprivrednom kraju značajna je pojava mraza, pogotovo ranih jesenskih i kasnih proljetnih. Najčešći su mrazevi u prosincu i ožujku, a najopasniji oni s manjom učestalošću u travnju i svibnju.
Srednja godišnja temperatura zraka je 10,4°C (ljeta 19,7°C, zime 0,9°C).
Ekstremne temperaturne vrijednosti kreću se od najviše 39°C (izmjereno u kolovozu) do najmanje -28,8°C (izmjereno u veljači), tako da razlike u ekstremnim temperaturama iznose čak 67,8°C. Zabilježeni ekstremi utječu na značajnu kolebljivost temperaturnog
režima koji u kombinaciji s količinom i rasporedom padalina kao i drugim meteorološkim parametrima može bitno utjecati na razvoj poljoprivrednih kultura.

Općina Privlaka je nezaštićena od djelovanja vjetra sa sjevera te najveću učestalost imaju vjetrovi iz sjeverozapadnog kvadranta na koji otpada više od petine svih strujanja.
Vjetrovi iz jugoistočnog i jugozapadnog kvadranta po učestalosti strujanja čine drugu grupu.

Pretraži

KARTA OPĆINE PRIVLAKA