UVOD

U svrhu osiguravanja mogućnosti gospodarskog razvoja Općine Privlaka te, obzirom na tradiciju i povoljne prirodne i gospodarske preduvjete, Općinsko vijeće Općine Privlaka je 26. travnja 2010. godine donijelo Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene za poljoprivrednu djelatnost “Berišinci”.

Izradom UPU “Berišinci” Općina Privlaka osigurava mogućnost ulaganja u gradnju građevina za uzgoj stoke - farmi koje predstavljaju jedan od osnovnih smjerova razvoja Općine Privlaka. Općina Privlaka planira komunalno opremanje građevinskog područja zone gospodarske namjene za poljoprivrednu djelatnost “Berišinci” (elektroenergetska, plinska, vodovodna i telekomunikacijska mreža, te izdvojeni sustav odvodnje sa samostalnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda).  Programska polazišta UPU “Berišinci” temelje se na smjernicama Prostornog plana uređenja Općine Privlaka ("Službeni vjesnik” Vukovarsko - srijemske županije, broj 04/07 i 20/10).  Obaveza izrade urbanističkog plana uređenja propisana je na temelju članka 76. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) temeljem kojega se urbanistički plan uređenja obvezno donosi za neizgrađena izdvojena građevinska područja izvan naselja površine veće od 5.000 m2.  Urbanistički plan uređenja zone “Berišinci” određuje prostorni razvoj područja obuhvata s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina naselja te za pojedine zahvate u prostoru određuje osobito:
- koncept prostornog rješenja i osnovu namjene površina
- razmještaj djelatnosti u prostoru
- osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture
- mjere za zaštitu okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti
- uređenje zelenih površina
- zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje i izradu detaljnih planova uređenja
- uvjete uređenja i korištenja površina i građevina
- zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća
Urbanistički plan uređenja zone “Berišinci” izrađuje se na digitalnoj podlozi u mjerilu 1:2.000 koju je osigurala Općina Privlaka.  Urbanistički plan uređenja zone “Berišinci” izrađen je u skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova, NN 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04). 

U skladu sa člankom 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07 i 38/09) Općina Privlaka je od tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima službeno zatražila zahtjeve za izradu Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene za poljoprivrednu djelatnost “Berišinci”. 

U propisanom roku tražene zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz područja svog djelokruga osigurali su: 
- VUKOVARSKO - SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša (dopis klasa: 350-02/10-03/23, ur.broj: 2196/1-14-01-10-2 od 10. rujna 2010. godine)
- HAKOM - Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (dopis klasa: 350-05/1001/5001, ur.broj: 376-10/ŽO-10-2 od 02. rujna 2010. godine)
- HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o., Distribucijsko područje “Elektra Vinkovci” (dopis broj i znak: 400900401/6230/10ZM od 27. rujna 2010. godine)
- PLINARA ISTOCNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci (dopis ur.broj: 1687/10 od 15. rujna 2010. godine)
- HRVATSKE VODE - Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save; Služba zaštite voda (dopis klasa: 350-02/10-01/01104, ur.broj: 374-21-1-10-3 od 20. rujna 2010. godine)
- “VINKOVACKI VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. (dopis znak: 1396 od 07. rujna 2010. godine) te su svi dobiveni podaci ugrađeni u Plan. 

Po dobivanju katastarsko - geodetske podloge, usuglašavanju svih elemenata koncepcije urbanističkog rješenja, te pribavljanju zahtjeva, podataka i dokumentacije od tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, stručni tim CPA je izradio i Općini Privlaka predao elaborat: 

DOKUMENTACIJA:
TEKSTUALNI DIO

UPU Berišinci - elaborat = 12,78 Mb

GRAFIČKI DIO
1. Korištenje i namjena površina = 326,34 kb
2.a. Promet = 294,28 kb
2.b. TK i energetski sustav = 283,09 kb
2.c. Vodnogospodarski sustav = 308,67 kb
3. Uvjeti korištenja uređenja i zaštite površina = 282,95 kb
4. Način i uvjeti gradnje = 292,51 kb