Javna nabava

U tijeku i arhiva

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 363-02/14-01/03
URBROJ: 2188/09-01-14-1
Privlaka, 02. prosinca 2014. godine

Na temelju članka 15. Stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 15. i 47. Statuta Općine Privlaka (“Službeni glasnik Vukovarsko-srijemske županije“, broj 12/09, 16/10, 9/11 i 18/12), te članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Privlaka koje se obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova načelnik Općine Privlaka, dana 02. prosinca 2014.g., donosi

ODLUKU

o objavi prikupljanja ponuda za poslove redovnog održavanja i zaštite

nerazvrstane ceste- Prometnice bez suvremenog kolničkog zastora na području Općine Privlaka

Članak 1.

Objavljuje se prikupljanje ponuda za održavanje nerazvrstanom cestom- Prometnica bez suvremenog kolničkog zastora na području Općine Privlaka, k.o. Privlaka na sljedećim k.č. 2453, 3454, 2477, 2369/6, 2476, 2369/4, 2306/2, 2455, 2411, 2369/2, 2412, 2410, dio 529, 2308/2, 2459 i 2460 (dalje u tekstu: nerazvrstana cesta).

Članak 2.

Prikupljanje ponuda za dodjelu komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstane ceste obavit će se objavom poziva na dostavu ponuda na oglasnoj ploči i na službenoj internet stranici Općine Privlaka, te dostavom na najmanje 3 (tri) ponuditelja, sukladno odredbama Odluke Općinskog vijeća o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova (Klasa: 021-05/14-01/07, URBROJ: 2188/09-01-14-2).

Članak 3.

 Naziv i adresa naručitelja: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, OIB: 73133958808.

Članak 4.

Predmet javnog prikupljanja su poslovi održavanja i zaštite nerazvrstane ceste- Prometnice bez suvremenog kolničkog zastora na području Općine Privlaka, k.o. Privlaka na sljedećim k.č. 2453, 3454, 2477, 2369/6, 2476, 2369/4, 2306/2, 2455, 2411, 2369/2, 2412, 2410, dio 529, 2308/2, 2459 i 2460.

Vrsta i opseg poslova specificirani su u Pozivu na dostavu ponuda, a utvrđuju se prema Programu održavanja komunalne infrastrukture koji svake godine donosi Općinsko vijeće Općine Privlaka.

Članak 5.

Imenuje se povjerenstvo za provedbu postupka prikupljanja ponuda za poslove redovnog održavanja i zaštite nerazvrstane ceste-Prometnice bez suvremenog kolničkog zastora:

1. Branka Šarić

2. Krunoslav Grgurovac

3. Martina Prakaturović

Članak 6.

Ugovor za radove iz članka 1. Ove Odluke zaključit će se s najpovoljnijim ponuditeljem na vrijeme od 4 (četiri) godine od potpisivanja ugovora, a po donošenju Odluke Općinskog vijeća o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje poslova redovnog održavanja i zaštite predmetne nerazvrstane ceste na području Općine Privlaka.

Članak 7.

Dokumentaciju za prikupljanje ponuda zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti, od dana objave Poziva: na internet stranicama Općine Privlaka, te u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, svaki radni dan od 8 do 15 sati.

Članak 8.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom na adresu:

OPĆINA PRIVLAKA, Faličevci 7, 32251 Privlaka

s naznakom:

PONUDA ZA“REDOVNO ODRŽAVANJE I ZAŠTITU NERAZVRSTANE

CESTE- PROMETNICE BEZ SUVREMENOG KOLNIČKOG ZASTORA NA PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA“ – NE OTVARAJ,

te s naznačenom adresom ponuditelja.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim web stranicama Općine Privlaka.

Načelnik Općine Privlaka

Darko Galić

PREUZMI DOKUMENT!

Pretraži

KARTA OPĆINE PRIVLAKA