Novosti

Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelantnosti- skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka.

Dana 04. rujna 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka, broj objave: 2014/S 02K-0041453.

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka

Nezavisna lista Bono Blažević - Izvješće primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01. 2014. do 30.06. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-3
Privlaka, 26. ožujka 2014. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Pretraži

SRP Općine Privlaka

KARTA OPĆINE RIBNIK