Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-14
Privlaka, 29. listopada 2014. godine

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) te članka 31. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/09 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 10. sjednici održanoj 29. listopada 2014. godine donosi

O D L U K U
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
općine Privlaka
Članak 1.

Općina Privlaka (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova slijedećem ponuditelju:

EKO-DIM dimnjačarski-uslužni obrt, vlasnik Hrvoje Horvat, sa sjedištem u Vinkovcima, Ljudevita Gaja 1c, OIB: 55232200465 (u daljnjem tekstu: Koncesionar).

Članak 2.

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 5 (pet) godina. Rok započinje teći sklapanjem Ugovora o koncesiji između Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 3.

Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa pravilima struke i svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o zaštiti od požara.

Članak 4.

Iznos godišnje koncesijske naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se u visini od 10 % od ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti za koju se daje koncesija, koja se plaća mjesečno do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 5.

Davatelj koncesije i Koncesionar sklopiti će Ugovor o koncesiji najkasnije u roku 10 dana od dana isteka roka mirovanja, odnosno 10 dana od kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.

Članak 6.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Privlaka da na temelju ove Odluke, s Koncesionarom sklopi Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Obrazloženje

Općina Privlaka pokrenula je postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Privlaka objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave: 2014/S 01K-0040136, dana 25. kolovoza 2014. godine sukladno članku 11. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članku 19. i 21. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12.), te članku 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj19/09.)
Dana 14. kolovoza 2014. godine donesena je Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Privlaka i to za jednu koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova i jednu koncesiju za obavljanje usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.
Dana 01. listopada 2014. godine u 10,00 sati Stručno povjerenstvo je provelo postupak javnog otvaranja ponuda, te je utvrđeno da su do roka za dostavu ponuda pristigle ukupno 4 (četiri) ponude ponuditelja:
• DIMNJAK obrt za dimnjačarske usluge iz Otoka, J. J. Strossmayera 208, vl. Đuro Čačić
• EKO-DIM dimnjačarsko uslužni obrt iz Vinkovaca, Lj. Gaja 1c, vl. Hrvoje Horvat
• STRUNJE-TRADE d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu iz Gradišta, Ambarine bb, Direktor Tomislav Strunje
• EKO JANKOVCI d.o.o. za komunalne djelatnosti i usluge iz Starih Jankovaca, Dr. Franje Tuđmana 13, Direktor Anto Majić

Sukladno članku 11. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj19/09.) određeni su kriteriji za odabir najpovoljnije ponude na temelju kojih je izabran ponuditelj s najvećim brojem bodova.
Prilikom pregleda i ocjena ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA: 363-02/14-01/01, URBROJ: 2188/09-01-14-12 od 20. listopada 2014. godine, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja EKO-DIM dimnjačarsko uslužni obrt iz Vinkovaca, Lj. Gaja 1c, vl. Hrvoje Horvat sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i valjana, te je prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, ocjenjena najpovoljnijom.
Na temelju tako provedenog postupka donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Privlaka kao u izreci Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, u pisanom obliku.  Žalba se dostavlja neposredno ili poštom. Istodobno, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabiru ponuda, sukladno članku 146. Zakona o javnoj nabavi.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIVLAKA
Predsjednik
Antun Grčević

Dostaviti:
1. DIMNJAK obrt za dimnjačarske usluge iz Otoka, J. J. Strossmayera 208, vl. Đuro Čačić
2. EKO-DIM dimnjačarsko uslužni obrt iz Vinkovaca, Lj. Gaja 1c, vl. Hrvoje Horvat
3. „STRUNJE-TRADE“ d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu iz Gradišta, Ambarine bb, Direktor Tomislav Strunje
4. EKO JANKOVCI d.o.o. za komunalne djelatnosti i usluge iz Starih Jankovaca, Dr. Franje Tuđmana 13, Direktor Anto Majić
5. Pismohrana, ovdje

Pretraži

SRP Općine Privlaka

KARTA OPĆINE RIBNIK