REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 350-01/17-01/05
URBROJ: 2188/09-02-18-91
Privlaka, 08. kolovoza 2018. godine

Na temelju članka 105. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18), Općinski načelnik Općine Privlaka dana 08. kolovoza 2018.  godine donosi

 

ODLUKU o utvrđivanju Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka

I.

Utvrđuje se Konačni prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka, na temelju prihvaćenog Izvješća o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka, KLASA: 350-01/17-01/05, URBROJ: 2188/09-01-18-88, od dana 01. kolovoza 2018. godine i Nacrta konačnog prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka iz kolovoza 2018. godine.

II.

Konačni prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Privlaka je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka dostavlja se Zavodu za prostorno uređenje Vukovarsko-srijemske županije, radi davanja mišljenja u pogledu usklađenosti Konačnog prijedloga II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Privlaka s Prostornim planom uređenja Vukovarsko-srijemske županije te se po pribavljenom mišljenju upućuje na donošenje Općinskom vijeću Općine Privlaka.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stranici Općine Privlaka.

OPĆINSKI NAČELNIK

Darko Galić