Vijesti -

Odluka o ustrojavanju službenog upisnika

R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A P R I V L A K A
Faličevci 7, 32251 Privlaka
Općinski načelnik

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, na 19. sjednici održanoj 05. travnja 2012. godine kada je prihvaćen Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. - 2013. koji se odnosi na sustavno otklanjanje uzroka korupcije, u skladu sa člankom 14. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14), Općinski načelnik Općine Privlaka donio je i objavio:

ODLUKU O USTROJAVANJU SLUŽBENOG UPISNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA OPĆINE PRIVLAKA

Članak 1.
Ovom Odlukom ustrojava se posebni službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (dalje u tekstu: Upisnik) kojeg je Općina Privlaka u obvezi voditi u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i Pravilnikom o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 83/14).

Članak 2.
Upisnik će voditi imenovani službenik za informiranje koji je dužan poduzeti sve radnje i mjere radi urednog vođenja Upisnika te postupati u skladu sa ovlastima propisanim Zakonom.

Klasa: 008-01/14-01/02
Urbroj: 2188/09-01-14-1 Načelnik Općine Privlaka
Privlaka, 06. studenoga 2014. godine Darko Galić

Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje

R E P U B L I K A H R V A T S K A
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
O P Ć I N A P R I V L A K A
Faličevci 7, 32251 Privlaka
Općinski načelnik

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) načelnik Općine Privlaka donosi

ODLUKU o imenovanju službenika za informiranje

I.
Ovom Odlukom imenuje se Krunoslav Grgurovac, referent-administrativni tajnik jedinstvenog upravnog odijela u Općini Privlaka za službenika za informiranje.

II.
Službenik za informiranje je posebna službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

III.
Službenik za informiranje obavlja poslove rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno svom unutarnjem ustroju Općine Privlaka, unapređuje način obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Općine Privlaka, osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama, obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama i podzakonskim propisima koji su donijeti na temelju tog Zakona.

IV.
Službenik za informiranje vodi poseban službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija u Zakonom propisanom obliku.

V.
Odluka će se dostaviti Povjereniku za informiranje, u roku od mjesec dana od dana donošenja odluke.

VI.
Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici i dostupna je javnosti u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 008-01/14-01/01
Urbroj: 2188/09-01-14-1 Načelnik Općine Privlaka
Privlaka,06. studenoga 2014. godine Darko Galić

Dostaviti:
1. Službeniku za informiranje
2. Povjereniku za informiranje/Registar službenika za informiranje
3. HIDRA/Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske
4. Pismohrani

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Privlaka javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Privlaka na sljedeće moguće načine:

1. putem telefona na broj: +385 (0)32 398 822
2. putem faksa na broj: +385 (0)32 398 487
3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina.privlaka@vu.t-com.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
4. poštom na adresu: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
5. osobno na adresu: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)

Službenik za informiranje:

Krunoslav Grgurovac
Općina Privlaka, Faličevci 7, 32251 Privlaka
Tel.: +385 (0)32 398 822
Fax: +385 (0)32 398 487
E-mail službenika za informiranje: opcina.privlaka@vu.t-com.hr
Radno vrijeme službenika za informiranje: od 07:00 do 15:00 sati

Naknada za pristup informacijama

Općina Privlaka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
5. elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Općina Privlaka izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Pravo na pristup informacijama uređuju

Opći propisi

• Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13),
• Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12),
• Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 79/07, 86/12),
• Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96, 79/07),
• Zakon o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04, 84/11, 81/13),
• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97, 64/00, 65/09, 144/12),
• Zakon o sustavu državne uprave u odnosima uprave i građana (»Narodne novine«, broj 150/11, 12/13),
• Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14),
• Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14),
• Kriterij za određivanje visine naknadne stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14),
• Popis tijela javne vlasti za 2010. godinu (»Narodne novine«, broj 19/10).

Propisi EU

• Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora,
• Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Interni akti

• Odluka o imenovanju službenika za informiranje,
• Odluka o ustrojavanju službenog Upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
• Pravilnik o pristupu informacijama i ponovnu uporabu informacija Općine Privlaka,
• Službeni Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija,
• Zahtjev za pristup informacijama,
• Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije,
• Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.

Izvješća

• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2013. Godinu
• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2012. godinu
• Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2011. godinu

POZIV svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 402-05/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-1
Privlaka, 03. studenoga 2014. godine

POZIV
svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za 2015. godinu

Pozivaju se sve udruge (sportske, kulturne i ostale) i druge pravne osobe registrirane na području Općine Privlaka – potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Privlaka da dostave prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za dodjelu sredstava za 2015. godinu.
Prijava se podnosi na utvrđenom obrascu:
- zahtjev za financiranje u 2015. godini (dostupan u općini i na našoj Internet stranici),
uz koji je potrebno priložiti:
- Program rada i aktivnosti za 2015. godinu,
- Financijski plan prihoda i rashoda za 2015. godinu,
- Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – rujan 2014. godine, s
analizom izvršenja programa rada,
- preslika rješenja o registraciji,
- spisak korisnika aktivnosti s područja Općine Privlaka.
Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 10. prosinca 2014. godine.
Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

v.d. PROČELNICE
Ines Marijanović, dipl. iur.

PREUZMI DOKUMENT: ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE U 2015. GODINI

Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-14
Privlaka, 29. listopada 2014. godine

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) te članka 31. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/09 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 10. sjednici održanoj 29. listopada 2014. godine donosi

O D L U K U
o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području
općine Privlaka

Članak 1.

Općina Privlaka (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova slijedećem ponuditelju:

EKO-DIM dimnjačarski-uslužni obrt, vlasnik Hrvoje Horvat, sa sjedištem u Vinkovcima, Ljudevita Gaja 1c, OIB: 55232200465 (u daljnjem tekstu: Koncesionar).

Članak 2.

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 5 (pet) godina. Rok započinje teći sklapanjem Ugovora o koncesiji između Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 3.

Koncesionar je dužan dimnjačarske poslove obavljati u skladu sa pravilima struke i svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o zaštiti od požara.

Članak 4.

Iznos godišnje koncesijske naknade za koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova utvrđuje se u visini od 10 % od ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti za koju se daje koncesija, koja se plaća mjesečno do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 5.

Davatelj koncesije i Koncesionar sklopiti će Ugovor o koncesiji najkasnije u roku 10 dana od dana isteka roka mirovanja, odnosno 10 dana od kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.

Članak 6.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Privlaka da na temelju ove Odluke, s Koncesionarom sklopi Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Obrazloženje

Općina Privlaka pokrenula je postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Privlaka objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave: 2014/S 01K-0040136, dana 25. kolovoza 2014. godine sukladno članku 11. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članku 19. i 21. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12.), te članku 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj19/09.)
Dana 14. kolovoza 2014. godine donesena je Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Privlaka i to za jednu koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova i jednu koncesiju za obavljanje usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.
Dana 01. listopada 2014. godine u 10,00 sati Stručno povjerenstvo je provelo postupak javnog otvaranja ponuda, te je utvrđeno da su do roka za dostavu ponuda pristigle ukupno 4 (četiri) ponude ponuditelja:
• DIMNJAK obrt za dimnjačarske usluge iz Otoka, J. J. Strossmayera 208, vl. Đuro Čačić
• EKO-DIM dimnjačarsko uslužni obrt iz Vinkovaca, Lj. Gaja 1c, vl. Hrvoje Horvat
• STRUNJE-TRADE d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu iz Gradišta, Ambarine bb, Direktor Tomislav Strunje
• EKO JANKOVCI d.o.o. za komunalne djelatnosti i usluge iz Starih Jankovaca, Dr. Franje Tuđmana 13, Direktor Anto Majić

Sukladno članku 11. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj19/09.) određeni su kriteriji za odabir najpovoljnije ponude na temelju kojih je izabran ponuditelj s najvećim brojem bodova.
Prilikom pregleda i ocjena ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA: 363-02/14-01/01, URBROJ: 2188/09-01-14-12 od 20. listopada 2014. godine, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja EKO-DIM dimnjačarsko uslužni obrt iz Vinkovaca, Lj. Gaja 1c, vl. Hrvoje Horvat sukladna uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje i valjana, te je prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, ocjenjena najpovoljnijom.
Na temelju tako provedenog postupka donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Privlaka kao u izreci Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, u pisanom obliku.  Žalba se dostavlja neposredno ili poštom. Istodobno, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabiru ponuda, sukladno članku 146. Zakona o javnoj nabavi.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIVLAKA
Predsjednik
Antun Grčević

Dostaviti:
1. DIMNJAK obrt za dimnjačarske usluge iz Otoka, J. J. Strossmayera 208, vl. Đuro Čačić
2. EKO-DIM dimnjačarsko uslužni obrt iz Vinkovaca, Lj. Gaja 1c, vl. Hrvoje Horvat
3. „STRUNJE-TRADE“ d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu iz Gradišta, Ambarine bb, Direktor Tomislav Strunje
4. EKO JANKOVCI d.o.o. za komunalne djelatnosti i usluge iz Starih Jankovaca, Dr. Franje Tuđmana 13, Direktor Anto Majić
5. Pismohrana, ovdje

Odluka o davanju koncesije za komunalne djelatnosti-skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/14-01/02
URBROJ: 2188/09-01-14-12
Privlaka, 29. listopada 2014. godine

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 26. stavka 1. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, br. 143/12) te članka 31. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/09 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na svojoj 10. sjednici održanoj 29. listopada 2014. godine donosi

O D L U K U
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti- skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području
općine Privlaka

Članak 1.

Općina Privlaka (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) dodjeljuje koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području općine Privlaka sljedećem ponuditelju:

STRUNJE-TRADE d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu, Direktor Tomislav Strunje, sa sjedištem u Gradištu, Ambarine bb, OIB: 97670986612 (u daljnjem tekstu: Koncesionar).

Članak 2.

Koncesija iz članka 1. ove Odluke daje se na rok od 5 (pet) godina. Rok započinje teći sklapanjem Ugovora o koncesiji između Davatelja koncesije i Koncesionara.

Članak 3.

Koncesionar je dužan komunalne poslove obavljati u skladu sa pravilima struke i svim pozitivnim propisima koji se na tu djelatnost odnose, a naročito u skladu sa odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Članak 4.

Iznos godišnje koncesijske naknade za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada, utvrđuje se u visini od 10 % od ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti za koju se daje koncesija, koja se plaća mjesečno do 15. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Članak 5.

Davatelj koncesije i Koncesionar sklopiti će Ugovor o koncesiji najkasnije u roku 10 dana od dana isteka roka mirovanja, odnosno 10 dana od kada je odluka o davanju koncesije postala izvršna.

Članak 6.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Privlaka da na temelju ove Odluke, s Koncesionarom sklopi Ugovor o koncesiji kojim će se utvrditi međusobna prava i obveze Davatelja koncesije i Koncesionara.

Obrazloženje

Općina Privlaka pokrenula je postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području općine Privlaka objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, broj objave: 2014/S 01K-0040176, dana 25. kolovoza 2014. godine sukladno članku 11. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu-pročišćeni tekst (Narodne novine, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članku 19. i 21. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12.), te članku 3. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj19/09.)
Dana 14. kolovoza 2014. godine donesena je Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Privlaka i to za jednu koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova i jednu koncesiju za obavljanje usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.
Dana 06. listopada 2014. godine u 10,00 sati proveden je postupak javnog otvaranja ponuda, te je utvrđeno da su do roka za dostavu ponuda pristigle ukupno 4 (četiri) ponude ponuditelja:
• STRUNJE-TRADE d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu iz Gradišta, Ambarine bb, Direktor Tomislav Strunje
• EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Varaždina, Pavleka Miškine 63, odgovorna osoba ponuditelja Marijana Palijan
• „D&V“ prijevozničko-uslužni obrt iz Privlake, B. J. Šokčevića 124 D, vl. Vinko Dogančić
• VRANJEVO d.o.o. iz Otoka, V. Nazora 1/1, Direktor Goran Martinović

Sukladno članku 11. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije („Službeni vjesnik“ VSŽ, broj19/09.) određeni su kriteriji za odabir najpovoljnije ponude na temelju kojih je izabran ponuditelj s najvećim brojem bodova.
Prilikom pregleda i ocjena ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik KLASA: 363-02/14-01/02, URBROJ: 2188/09-01-14-10 od 15. listopada 2014. godine, ustanovljeno je da je ponuda ponuditelja STRUNJE-TRADE d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu iz Gradišta, Ambarine bb, Direktor Tomislav Strunje sukladna uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje i valjana te je, prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, ocjenjena najpovoljnijom.
Na temelju tako provedenog postupka donosi se Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada na području općine Privlaka kao u izreci Odluke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška 43/IV, Zagreb, u pisanom obliku.  Žalba se dostavlja neposredno ili poštom. Istodobno, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način. Žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana primitka ove Odluke u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabiru ponuda, sukladno članku 146. Zakona o javnoj nabavi.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIVLAKA
Predsjednik
Antun Grčević

Dostaviti:
1. STRUNJE-TRADE d.o.o. za prijevoz, unutarnju i vanjsku trgovinu iz Gradišta, Ambarine bb, Direktor Tomislav Strunje
2. EKO-FLOR PLUS d.o.o. iz Varaždina, Pavleka Miškine 63, odgovorna osoba ponuditelja Marijana Palijan
3. „D&V“ prijevozničko-uslužni obrt iz Privlake, B. J. Šokčevića 124 D, vl. Vinko Dogančić
4. VRANJEVO d.o.o. iz Otoka, V. Nazora 1/1, Direktor Goran Martinović
5. Pismohrana, ovdje

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
NAČELNIK

KLASA: 363-02/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-1
Privlaka, 14. kolovoza 2014. godine

Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama ("Narodne novine” broj 143/12) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09.), Načelnik Općine Privlaka, dana 14. kolovoza 2014. godine, donio je

O D L U KU

o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesija (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti na području Općine Privlaka:

1. jedna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova i
2. jedna koncesija za obavljanje usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.

Članak 2.

U Stručno povjerenstvo za iz čl. 1. ove Odluke imenuju se:

1. Branka Šarić, mag. iur.- predsjednica Povjerenstva, posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave Klasa: 406-01/14-01/56, Urbroj: 526-06-02-01/2-14-206
2. Madlen Lovrić, mag. ing. agro. - član Povjerenstva
3. Antun Grčević - član Povjerenstva

Članak 3.

Zadaci Stručnog povjerenstva jesu:
- pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,
- pregled i ocjena pristiglih ponuda,
- utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili
prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženje tih prijedloga,
- obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stručnog povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Privlaka.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti ce se na Oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Privlaka.

NAČELNIK
Darko Galić

Objašnjenje Dokumentacije za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Op

Dana 25. rujna 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave novi dokument “Objašnjenje Dokumentacije za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka”, evidencijski broj: KON-1/2014, broj objave 2014/S 01K-0040136.

PRILOG:
OBRAZLOŽENJE DOKUMENTACIJE

II.  IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

II.  IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Privlaka

Dana 18. rujna 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave novi dokument / promijenila postojeći za postupak obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka.

Prilozi:
1. II. izmjena dokumentacije
2. Izmijenjeni nacrt ugovora uz dokumetaciju 2

II.  IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA dodjelu koncesije za obavljanje KOMUNALNE DJELATNOSTI

II.  IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA dodjelu koncesije za obavljanje KOMUNALNE DJELATNOSTI-SKUPLJANJE, ODVOZ I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA na području Općine Privlaka

Dana 18. rujna 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave novi dokument / promijenila postojeći za postupak obavljanja komunalne djelatnosti- skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka.

PRILOZI:
1. II. izmjena dokumentacije
2. Izmjenjeni obrazac 1 ponude
3. Obrazac 4 izjava o dostavi jamstva za provedbu ugovora o koncesiji

Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelantnosti- skupljanje, od

Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelantnosti- skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka.

Dana 09. rujna 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti- skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka, broj objave: 2014/S 02K-0042592.

Prilozi za skidanje:
Izmjena dokumentacije
Izmijenjeni obrazac 1
Izmijenjeni obrazac 2 - Cjenik usluga za odvoz otpada
Izmijenjeni obrazac 3 - Nacrt ugovora

Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području op

Dana 04. rujna 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka, broj objave: 2014/S 02K-0041453.

Prilozi za skidanje:
Izmijena dokumentacije
Izmjenjeni obrazac ponude
Izmijenjeni nacrt ugovora

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-skupljanje, odvoz i odlaga

OBAVIJEST
o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-
skupljanje, odvoz i odlaganje
komunalnog otpada na području općine Privlaka

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1. Naziv i sjedište davatelja koncesije, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te adresa elektroničke pošte
1.1. Naziv: Općina Privlaka
1.2. Sjedište:Privlaka
1.3. Adresa: 32251 Privlaka, Faličevci 7
1.4. Tel 032/398- 823 Fax: 032/398-487 e-mail:opcina.privlaka@vu.t-com.hr
Web adresa: http://opcina-privlaka.hr/
1.5. OIB 73133958808

2.Kontakt služba: Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka

3. Otvoreni postupak davanja koncesije s ciljem sklapanja Ugovora o koncesiji:
Općina Privlaka (u nastavku teksta: davatelj koncesije) provodi otvoreni postupak davanja koncesije s ciljem sklapanja Ugovora o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za natječaj.

4. Opis predmeta koncesije
a) Predmet koncesije: Komunalna djelatnost- skupljanje, razvrstavanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Privlaka
b) Priroda i opseg djelatnosti koncesije- koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti- skupljanje, razvrstavanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području Općine Privlaka, jednom tjedno, te skupljanje, razvrstavanje, odvoz i odlaganje glomaznog (krupnog) otpada najmanje 2 puta godišnje, kao i predaja istoga na daljnju oporabu.
Koncesionar je dužan preuzeti neograničeni broj dodatnih vreća s komunalnim otpadom od svakog kućanstva.
Za pravne osobe i ustanove količina komunalnog otpada utvrđuje se prema tipskim posudama veličine 120 l, 240 l ili 1100 l ili više tipskih posuda prema potrebi korisnika.
Prikupljeni i odveženi komunalni otpad treba biti oporabljen i trajno zbrinut na legalnom odlagalištu komunalnog otpada ili zbrinut na drugi način.
Koncesionar će vršiti obračun i naplatu izvršene usluge od stanovnika Općine Privlaka - korisnika komunalne usluge, te mjesečno plaćati naknadu za koncesiju općini – davatelju koncesije i to do 15-tog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

5. Mjesto izvršenja koncesije
Općina Privlaka – područje općine Privlaka.

6. Vrijeme davanja koncesije: 5 godina

7. Procijenjena vrijednost koncesije: 200.000,00 kuna godišnje, odnosno 1.000.000,00 kuna za 5 godina.

8. Naknada za koncesiju: 5% od bruto naplaćenog iznosa.

9. Razmatrat će se samo ponude koje sadrže sve tražene stavke unutar predmeta koncesije odnosno ponude koje sadrže cjelokupan predmet koncesije. Nije dopušteno nuđenje po dijelovima predmeta koncesije kao ni podnošenje alternativnih ponuda.

10. DOKAZI SPOSOBNOSTI:
Ponuditelj mora dostaviti isprave kojima dokazuje ispunjenje zakonskih, stručnih i financijskih uvjeta.

a. Isprava o upisu u sudski, poslovni, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (obrtnica ili izvod iz registra Trgovačkog suda) ili odgovarajuća potvrda kojom ponuditelj dokazuje:
- da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom koncesije,
- da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak,
- da se ne nalazi u postupku likvidacije,
- da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 6 mjeseci .

b. Dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta sukladno posebnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.
Potrebno je dostaviti izjavu ovjerenu potpisom kod javnog bilježnika, pri čemu izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt.
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici a ne smije biti stariji od 30 dana.

c. Dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja: Potvrda porezne uprave o stanju duga.
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave.

d. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija BON-2, SOL-2 ili drugi odgovarajući- prikladni dokument, kojim gospodarski subjekt dokazuje solventnost tj. da mu račun nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci, te da nema evidentirane naloge za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića na računu. Dokument ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

e. Dokaz o tehničkoj opremljenosti i stručnoj sposobnosti
- izvod iz očevidnika prijevoznika otpada Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (preslika).
- dokaz da ponuditelj posjeduje vozilo/vozila za skupljanje i odvoz otpada dostaviti fotokopiju knjižice vozila i prometne dozvole
- izjava ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarenje koncesije s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih i popisom opreme kojom ponuditelj raspolaže u svrhu obavljanja koncesije.

f. Dokaz o kvalitetnom ostvarivanju koncesije
- potvrde o urednom obavljanju koncesije sakupljanja i odvoza otpada za druge davatelje koncesija kao dokaz da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao.

g. Dokaz o Posjedovanju dozvole za gospodarenje neopasnim i komunalnim otpadom .

h. Ukoliko ponuditelj obavlja i poslove odlaganja otpada na odlagalištu otpada, dužan je priložiti i :
- Izvod iz očevidnika dozvola za odlaganje otpada
- Uporabnu dozvolu za odlagalište

i. Ponuditelj u ponudi treba priložiti važeće certifikate o primjeni sustava upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001-2004 i 2009 (2008) vezane uz obavljanje djelatnosti
Svi dokazi i prilozi iz točke 10. ove dokumentacije su obvezni prilozi, te ponuditelji koji ih ne prilože biti će isključeni iz daljnjeg postupka davanja koncesije.

11.  Ostali prilozi uz ponudu

11.1.Cjenik usluga (obrazac 2)
11.2. Jamstvo za ozbiljnost ponude – bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika na iznos od 5.000,00.

12. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda te postupanje s ponudama

12.1.Oblik i način izrade ponude
Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, uvezanim u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponuda (uvezana u cjelinu s pečatom na poleđini).
Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice i moraju biti posložene redoslijedom kako je navedeno u točki 12.2. uputa- sadržaj ponude.
Ponuda mora biti pisana neizbrisivom tintom.
Eventualni ispravci moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi i moraju biti uz navod datuma potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.
Ponuda mora biti potpisana od strane osobe koja je propisno ovlaštena za potpisivanje u ime ponuditelja. Ponuda se dostavlja na izvornoj dokumentaciji.

12.2.Sadržaj ponude
Ponudu sačinjavaju ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni:
-obrazac ponude (obrazac 1) s nazivom (tvrtka ili skraćena tvrtka), sjedištem ponuditelja, matični broj i OIB ponuditelja, rokom valjanosti ponude, telefon, faks i adresa (elektroničke) pošte ponuditelja, popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude, datumom i potpisom ponuditelja;
-cjenik usluga (obrazac 2)
-potpisan nacrt Ugovora (obrazac 3)
-izjava o pogodnostima (obrazac 4)
-traženi dokazi sposobnosti (vidi točka 10)

12.3.Način dostave ponude
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici. Na omotnici treba biti naziv i adresa davatelja koncesije, te u lijevom kutu adresa ponuditelja.
Ponuda se treba dostaviti i naručitelju osobno ili putem pošte na adresu 32251 Privlaka, Faličevci 7, s naznakom „Ne otvaraj- ponuda za koncesiju za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada“.
Ponudu treba dostaviti u roku od 30 dana od dana objave obavijesti u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“ bez obzira na način dostave. Otvaranje ponuda 22.09.2014. godine u 11 sati u prostorijama Općine Privlaka.
Ponuda pristigla nakon roka neće se otvarati i obilježit će se kao zakašnjelo pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda vratit će se odmah ponuditelju koji ju je dostavio.

12.4.Postupak s ponudama
Ponude će se upisati u Upisnik o zaprimanju ponuda prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik će sastaviti i potpisati ovlaštena osoba naručitelja. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda.
Na zahtjev ponuditelja naručitelj će izdati potvrdu o zaprimanju ponude.
Na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje se redni broj, datum i vrijeme prema redoslijedu zaprimanja.
Nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.

12.5.Dopustivost dostave ponude elektroničkim putem
Nije dozvoljeno dostavljanje ponuda elektroničkim putem

12.6. Dopustivost alternativnih ponuda
Nisu dopuštene inačice ili alternativne ponude

12.7.Valuta ponude
Hrvatska kuna

12.8.Rok valjanosti ponude
Najmanje 60 dana od dana proteka roka za dostavu ponude.
Davatelj koncesije može pisanim putem zatražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude.

13.Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva
13.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude je bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika u iznosu od 5.000,00 kuna.
13.2. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora : Ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potpisanu izjavu za davanje jamstva za dobro ispunjenje ugovora i naplate koncesijske naknade.
Jamstvo za osiguranje naplate za koncesiju daje se u obliku izjave da će najpovoljniji ponuditelj ako mu bude dodijeljenja koncesija neposredno prije potpisivanja ugovora dostaviti davatelju koncesije bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kuna, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Izjava je propisana od strane davatelja koncesije i sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje.

14.Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno kriterijima:
- povoljnost ponude (najniža cijena po kuć.) – 25 bodova – ponuda sa cjenikom usluga
- poslovni ugled ponuditelja - 15 bodova – potvrda o uredno ispunjenim ugovorima o obavljanju predmetne djelatnosti za jedinice lokalne samouprave
- sposobnost za obavljanje djelatnosti - 10 bodova – popis tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti
- pogodnosti (sukladno izjavi) - po 5 bodova za svaku predviđenu pogodnost

15. Sudjelovanje podizvoditelja
Nije dopušteno.

16.Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda
Hrvatski jezik, latinično pismo.

17.Nacrt ugovora
Obrazac 3 ove dokumentacije.

18.Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju
30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

19.Pouka o pravnom lijeku
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb. Žalba se izjavljuje u roku od 5 dana od:
a) objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i Dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
b) objave izmjene Dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije,
c) otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
d) primitka odluke o odabiru ili poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponude, odnosno razloge poništenja.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka sukladno odredbi članka 146. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine” broj 90/11, 83/13 i 143/13) nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka u odnosu na prethodnu fazu.
- Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za koncesiju.
Dokumentacija za davanje koncesije stavljena je na raspolaganje te se može preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici Općine Privlaka.
- DOKUMENTACIJU ZA DAVANJE KONCESIJE ČINE:

- UPUTE ZA PRIPREMU I PODNOŠENJE PONUDE
- IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
- O B R A Z A C P O N U D E U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
- PRILOG O B R A SCU P O N U D E U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
- PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI

-
Napomena: Ponude koje nisu u skladu s ovim uputama u bilo kojem dijelu, neće se razmatrati.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 25. kolovoza 2014. godine.

DOKUMENTACIJA:
Koncesija OBRAZAC 1
OBRAZAC 2 - cjenik usluga za odvoz otpada
Koncesija OBRAZAC 3 - nacrt ugovora
Koncesija OBRAZAC 4 - Izjava o pogodnostima

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Priv

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka

I. UPUTE ZA IZRADU PONUDE

1. OPĆI PODACI
Davatelj koncesije: Općina Privlaka, OIB:73133958808
Sjedište: Faličevci 7, 32251 Privlaka
Tel: 032/398-822, Fax: 032/398-487
E-mail: opcina.privlaka@vu.t-com.hr
Web stranica: http://opcina-privlaka.hr
Služba zadužena za kontakt: Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka

2. Ne postoji nijedan gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu čl. 13. Zakona o javnoj nabavi

3. Vrsta koncesije: koncesija za javne usluge

4. Broj koncesija: 1

5. Procijenjena vrijednost koncesije: 70.000,00 kuna godišnje, odnosno 350.000,00 kuna za 5 godina.

6. Početna godišnja naknada: 10% od ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti za koju se daje koncesija.

7. Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Privlaka

8. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: provjera ispravnosti, čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje

9. Mjesto obavljanja koncesije: Područje općine Privlaka

10. Rok trajanja koncesije: koncesija se daje na vrijeme od 5 godina od dana sklapanja ugovora o koncesij.
Davatelj koncesije može produljiti postojeći ugovor o koncesiji za javnu uslugu pod uvjetima propisanim čl. 39. st. 6. Zakona o koncesijama (NN br. 143/12)

11. Dokazivanje sposobnosti: Sve navedene dokaze o sposobnosti ponuditelji mogu dostaviti u obliku neovjerenih preslika. Davatelj koncesije zadržava pravo prije sklapanja ugovora o koncesiji od odabranog ponuditelja zatražiti izvornike ili ovjerene preslike priloženih dokaza o sposobnosti.

12. Kriterij za odabir: ekonomski najpovoljnija ponuda
1. Povoljnost ponude-financijska
- financijska povoljnost ponude cijeni se prema visini naknade za koncesiju. Najviša ponuđena naknada za koncesiju nosi 10 bodova, a svaka sljedeća niža po 1 bod manje u odnosu na prethodnu.

2. Radno iskustvo u obavljanju dimnjačarskih usluga
- za svakih 5 godina radnog iskustva po 1 bod.

3. Povoljnost cijene za pružanje usluga
- povoljnost cijene utvrđuje se temeljem godišnjeg opsega radova tj. ponuđene cijene za svaku stavku cjenika množe se sa procijenjenim opsegom posla tijekom godine i zbrajaju. Tako dobiveni najniži iznos dobiva 70 bodova. Broj bodova za svaku sljedeću ponuđenu cijenu umanjuje se za postotak za koji je ta cijena veća od najniže.

13. Način i rok priopćavanja odabira: Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Privlaka na prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova, o čemu će svaki ponuditelj biti pisano obaviješten. Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Svi ponuditelji koji su sudjelovali u postupku dodjele koncesije, nakon izbora ponuditelja bit će bez odogode obaviješteni o izboru ponuditelja.

14. Ugovor o koncesiji
Ugovor o koncesiji sklapa se u roku od 10 dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala izvršna. Prije potpisivanja ugovora o koncesiji s odabranim ponuditeljem Općina Privlaka tražit će potrebna jamstva (zadužnica) radi osiguranja naplate koncesijske naknade te naknade moguće štete zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

15. Sudjelovanje podizvoditelja: Nije dopušteno.

16. Podnošenje ponuda
Ponude s traženom dokumentacijom podnose se davatelju koncesije u pisanom obliku putem pošte preporučeno ili se predaju osobno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka, Faličevci 7, u zatvorenoj omotnici s naznakom „KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA - NE OTVARAJ“ te adresom ponuditelja.

17. Rok za predaju ponuda: najmanje 30 dana od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije bez obzira na način dostave.
Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se razmatrati.

18. Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Općine Privlaka, 22. rujna 2014. godine u 10, 00 sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje dokaza o ovlasti.
Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja i stručno povjerenstvo za davanje koncesije.

19. Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana predviđenog za otvaranje i predaju ponuda.

20. Ponuda uz potpisan i ovjeren obrazac ponude mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

20.1. Dokazi da nema razloga za isključenje:
Potvrda porezne uprave da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.
Izjava o nekažnjavanju sukladno čl. 67. st.1 točka 1.  Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13.) (Prilog 2. Dokumentacije). Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta i ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

20.2. Dokazi pravne i poslovne sposobnosti
Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili potvrda kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

20.3. Dokazi financijske sposobnosti
Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, BON-2, SOL-2 ili drugi odgovarajući - prikladni dokument, kojim gospodarski subjekt dokazuje solventnost tj. da mu račun nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci, i da nema evidentirane naloge za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića na računu. Dokument ne smije biti stariji od trideset (30) dana računajući od dana objave obavjesti o namjeri davanja koncesije.
Potvrda davatelja koncesije kojom ponuditelj dokazuje da nema dospjelih dugovanja prema Općini Privlaka, ne starija od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

20. 4. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti
Dokaz gospodarskog subjekta da raspolaže stručnim osobama potrebnim za izvršenje ugovora o koncesiji (preslike svjedodžbi ili drugih odgovarajućih dokumenata koji dokazuju stučnu spremu ili kvalifikaciju zaposlenika)
Dokaz o trajanju obavljanja dimnjačarske djelatnosti (Izjava ponuditelja dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o trajanju obavljanja dimnjačarskih poslova.)
Dokaze o uređajima i opremi kojima ponuditelj raspolaže u svrhu izvršenja ugovora o koncesiji odnosno tehničkoj opremljenosti. Dokaz se daje u obliku izjave o posjedovanju osnovnog alata odnosno tehničke opreme za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.

20.5. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvo za ozbiljnost ponude je bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika u iznosu od 1.000,00 kuna.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora se priložiti. Nedostatak ovog dokaza je neotklonjiv nedostatak. Jamstvo za obiljnost ponude je potrebno staviti u prozirni omot s rupicama kako se ne bi oštetilo prilikom uvezivanja ponude. Prozirni omot potrebno je zatvoriti (zaklamati ili zalijepiti ali paziti da se ne ošteti bianco zadužnica) radi onemogućavanja naknadnog vađenja i umetanja dokumentacije.
Jamstvo za ozbiljnost ponude, natjecatelja čija ponuda nije prihvaćena, naručitelj vraća najkasnije 30 dana nakon odluke o odabiru ili poništenja nadmetanja (ako nije iskorišteno), osim ako je zatražio produljenje važenja jamstva, sukladno traženom produljenju roka valjanosti ponude. Jamstvo se vraća bez odgode ako se ponuda ne razmatra pri odabiru.

20.6. Jamstvo za uredno izvršenje obveza iz ugovora.
Izjava ponuditelja da će u slučaju odabira njegove ponude a kod zaključivanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na 17.500,00 kuna kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

20.7. Cjenik dimnjačarskih usluga analitički iskazan sa jediničnim cijenama bez i sa PDV-om, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja (Prilog 1. Dokumentacije).

20.8. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije (Prilog 3. Dokumentacije).

20.9. Izjava ponuditelja o prihvaćanju obveze pribavljanja prethodne suglasnosti davatelja koncesije na donošenje i izmjene cjenika (Prilog 4. Dokumentacije).

20.10. Potpisan nacrt Ugovora

21. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. U ponudi svaka stranica mora biti označena svojim rednim brojem kroz ukupan broj stranica.
Ispravke u ponudi uraditi tako da se prekriži pogrešan upis i na pogodnom mjestu upiše ispravan podatak. Svaki ispravak mora potpisati osoba koja potpisuje ponudu, navesti datum ispravka i potvrditi pečatom. U protivnim, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.

22. Valuta ponude: Hrvatska kuna

23. Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik i latinično pismo.

24. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podaci o rokovima za podnošenje žalbe:
Nezadovoljna strana može, pod uvjetima utvrđenim Zakonom o javnoj nabavi, izjavljivanjem žalbe i drugih zahtjeva, tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom protiv odluke, radnje, propuštanja radnje naručitelja koju je na temelju ZJN trebalo obaviti, te postupaka na koje se mora primijeniti Zakon o javnoj nabavi.
Sukladno članku 146. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11 i 83/13, 143/13), žalba se izjavljuje u pisanom obliku neposredno ili poštom Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u roku 5 dana od:
- objave obavjesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na sadržaj obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji),
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju te postupak otvaranja ponuda,
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji propusti izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka nadmetanja nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način.

25. Rok mirovanja: sukladno članku 30. stavak 1. Zakona o koncesijama (NN br. 143/12) Davatelj koncesije neće potpisati Ugovor o koncesiji prije isteka roka miraovanja, koji iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svako ponuditelju.

26. Dokumentacija za davanje koncesije stavljena je na raspolaganje te se može preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici Općine Privlaka.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 25. kolovoza 2014. godine.

DOKUMENTI:
OBRAZAC PONUDE
Prilog 1 - CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA
Prilog 2 - IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
Prilog 3 - IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJET IZ DOKUMENACIJE
Prilog 4 - IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU OBVEZE
Nacrt ugovora uz Dokumentaciju

Nezavisna lista Bono Blažević - Izvješće

Nezavisna lista Bono Blažević - Izvješće primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01. 2014. do 30.06. 2014.

PREUZMI DOKUMENT!

Vaši komentari za:

Odluka o ustrojavanju službenog upisnika

Samo logirani korisnici mogu dodavati komentare na tekstoveAuto-login?

Prikaži moje ime u online listi korisnika

Zaboravljena lozinka?

Registriraj se
foto galerija
Uređenje vatrogasnog doma Privlaka Uređenje vatrogasnog doma Privlaka Uređenje vatrogasnog doma Privlaka
Sanacija krovišta crkve u Privlaci Sanacija krovišta crkve u Privlaci Sanacija krovišta crkve u Privlaci
zanimljivosti

Sv. Martin

image

Sveti Martin (Szombathely, Mađarska, 316./317. - Tours, Francuska,…

Cvijet

Cvijet

Sed ullamcorper.
Phasellus posuere interdum ipsum.
Nullam…

Disneyland

Disneyland

Sed ullamcorper.
Phasellus posuere interdum ipsum.
Nullam…

kalendar događanja
N P U S Č P S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
PREUZMI…
Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete
Karta Općine
Općina Privlaka