Vijesti -

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-3
Privlaka, 26. ožujka 2014. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Privlaka upućuje Poziv na dostavu ponuda.
Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je Projekt izgradnje višenamjenske zgrade Općine Privlaka, sukladno Projektnom zadatku i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Opis predmeta nabave: sukladno Projektnom zadatku i troškovniku iz priloga ovog poziva
Projekt izgradnje višenamjenske zgrade Općine Privlaka sufinanciran je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u visini od 74%.
Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
- način izvršenja: sukladno projektnom zadatku,
- rok izvršenja: do 30. 10. 2014. g.,sva projektna dokumentacija s ishođenom građevinskom dozvolom
- rok valjanosti ponude: 90 dana,
- mjesto izvršenja: Privlaka, k.č.br. 1188/2, k.o. Privlaka,
- rok, način i uvjeti plaćanja: Predujam je isključen.
Naručitelj je dužan primljenu situaciju ovjeriti i njenu nespornu vrijednost doznačiti u roku 30 dana od dana ovjere situacije, na žiro-račun Izvođača, a po konačnom obračunu u istom roku nakon dovršenog postupka primopredaje i konačnog obračuna.
Izvođač je obvezan na svom računu, odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije člana zajednice ponuditelja koje je prethodno potvrdio. Naručitelj neposredno plaća članu zajednice ponuditelja onaj dio ugovora koji se daje u podugovor.
Sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju Broj: 05-F-R-4040/13-16 sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općine Privlaka, Ministarstvo će vršiti plaćanje izravno izvoditelju radova, prema stvarno ispostavljenim situacijama/računima u postocima iznosa sufinanciranja utvrđenih u Proračunu projekta te potvrđenih u revidiranom proračunu projekta, a po situacijama za stvarno izvršene radove, koje se Općina Privlaka obvezuje dostaviti Ministarstvu. Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije/računa od strane Ministarstva. Za udio sufinanciranja Ministarstva zadnja ispostavljena situacija/račun za aktivnost u 2014.g. treba biti dostavljena Ministarstvu najkasnije do 30.11. 2014.g., kako bi bila plaćena u 2014.g.
- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena,
- dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo):

1. svaki ponuditelj mora u postupku nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.
Izdavatelj dokaza: Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.
Iz dostavljenog dokaza mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje poslova koji su predmet nabave.

Ako je sposobnost iz točke 4.1.2. potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio predmeta nabave. U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje pravne i poslovne sposobnosti.

2. Da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza(primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ili
- važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave,
- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

3. Potvrde o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera odgovarajuće komore, kao isprava o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji, odnosno komori.
Obzirom na djelatnost povezanu s predmetom nabave potrebne su isprave o članstvu u sljedećim komorama:
- Hrvatskoj komori arhitekata za djelatnika arhitektonske struke,
- Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva za djelatnika građevinske struke,
- Hrvatskoj komori inženjera strojarstva za djelatnika strojarske struke,
- Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike za djelatnika elektrotehničke struke.
- Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina određene članom 104. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, koje može obavljati pravna osoba registrirana za obavljanje tih poslova te ovlašteni inženjer geodezije koji ove poslove obavlja samostalno.

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost.

4. Popis jednog ili više ugovora o obavljenim poslovima vezanim za predmet nabave (izrada projektne dokumentacije) u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis mora sadržavati naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora i navod o urednom izvršenju ugovora potvrđenom od strane naručitelja.
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvo za ozbiljnost ponude (Naručitelj određuje u apsolutnom iznosu do 5% procijenjene vrijednosti nabave) i iznosi 9.5000,00 kuna.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na žiro račun Naručitelja IBAN: HR 7223400091858300004, model 68, s pozivom na broj 7722 –OIB ponuditelja, s naznakom ‘’jamstvo za ozbiljnost ponude za projekt višenamjenske zgrade’’. Kao dokaz o izvršenoj uplati u ponudi se dostavlja izvadak sa žiro računa Ponuditelja ili izvršeni nalog za plaćanje.

Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.
Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno s člankom 104.  Zakona.

Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve:
- odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- dostavljanje neistinitih podataka ,
- odbijanje potpisivanja ugovora o nabavi
- nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se:
obična zadužnica, potvrđena kod javnog bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl). Jamstvo za ozbiljnost ponude ne uvezuje se u cjelinu, već se ulaže u prozirnu plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu s ostalom dokumentacijom. Broj stranice ne piše se na jamstvu, već na košuljici u koju je jamstvo uvezano (numerira se kao jedna stranica). Na ovakav način je omogućeno naknadno vraćanje garancije ponuditeljima.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Općina Privlaka (Faličevci 7, OIB: 73133958808).

Za Naručitelja će biti neprihvatljiva svaka ponuda za koju nije podneseno jamstvo za ozbiljnost ponude.  Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditelju sukladno članku 77. stavak 5. Zakona.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 8 (osam) dana od sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, za slučaj povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

U bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Naručitelj s kojim se sklapa ugovor.

Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva, i na “prvi poziv” korisnika garancije, “bez prigovora”, u visini 10% od vrijednosti ugovora (sa PDV-om).

Rok valjanosti garancije mora biti 30 dana od dana isteka ugovora.

Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohranit će uz ostalu dokumentaciju. Naručitelj će odabranom ponuditelju vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude nakon dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokazi (traženi dokumenti)
- Jamstva

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:
- rok za dostavu ponude: (datum, sat) u roku najduže 5 dana od dana upućivanja poziva odnosno objave na web stranici,
- način dostave ponude: (osobno ili poštom).
- mjesto dostave ponude: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32 251 Privlaka.

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda:
Privlaka, Općina Privlaka, Faličevci 7, 31. ožujka 2014. godine u 12,00 sati, javno otvaranje ponuda.

5. OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave: općinski načelnik Darko Galić.
Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:
Obrazac 3 3A projektni zadatak i poziv 26.03.2014.
Obrazac 4 ponudbeni list
Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti
Pravilnik o nabavama bagatelne vrijednosti

Bodovna lista prvenstva -stipendije 2013/2014

OBAVIJEST ZA PRIGOVOR

Sukladno članku 13. stavku 2. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 17/10), studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Privlaka.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Povjerenstvo za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/13-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-16
Privlaka, 13. ožujka 2014. godine

Sukladno članku 13. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjenik“ Vukovarsko-srijemske županije 17/10), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Privlaka objavljuje

BODOVNU LISTU PRVENSTVA -STIPENDIJE 2013/2014

IME I PREZIME KANDIDATA BROJ BODOVA

1.  MATEA SOLDO 49
2.  DINO DŽAFOVIĆ 48
3.  TEREZA NEFERANOVIĆ 48
4.  EVELIN ŠARIĆ 46
5.  MARINA PEJAKOVIĆ 45
6.  FRANJO TOŠIĆ 41
7.  MATEA LOVRIĆ 41
8.  ANITA PRANJIĆ 40
9.  MATEA TOŠIĆ 30
10.  MARKO NAĐ 23
11.  MARINA ČAČIĆ 21
12.  MIRTA ALILOVIĆ 15
13. MARTINA DOMAC 15

* TOMISLAV BLAŽEVIĆ – prijava se odbacuje, sukladno članku 12. Pravilnika.

POVJERENSTVO:

1. Antun Grčević ____________________________

2. Madlen Lovrić ____________________________

3. Ivan Pejaković ____________________________

Poziv na nadmetanje

Dana 05. ožujka 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u elektroničkom oglasniku javne nabave “Poziv na nadmetanje” za postupak: NABAVA I UGRADNJA MATERIJALA ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE U OPĆINI PRIVLAKA – energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta, broj objave: 2014/S 002-0011390.

Dokumentacija:

OPĆINA PRIVLAKA DZN

TROŠKOVNIK

Poziv udrugama

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 402-05/13-01/01
URBROJ: 2188/09-01-13-1
Privlaka, 28. studenoga 2013. godine

POZIV

svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za 2014. godinu
Pozivaju se sve udruge (sportske, kulturne i ostale) i druge pravne osobe registrirane na području Općine Privlaka – potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Privlaka da dostave prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za dodjelu sredstava za 2014. godinu.
Prijava se podnosi na utvrđenom obrascu:
- zahtjev za financiranje u 2014. godini (dostupan u općini i na našoj Internet stranici), uz koji je potrebno priložiti:
- Program rada i aktivnosti za 2014. godinu,
- Financijski plan prihoda i rashoda za 2014. godinu,
- Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – rujan 2013. godine, s analizom izvršenja programa rada,
- preslika rješenja o registraciji,
- spisak korisnika aktivnosti s područja Općine Privlaka.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 10. prosinca 2013. godine.
Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

v.d. PROČELNICE

Ines Marijanović, dipl. iur.

DOKUMENTACIJA:

POZIV UDURGAMA
ZAHTJEV

Rezulati izbora za načelnika i za Općinsko vijeće

Rezultati izbora za članice-članove Općinskog vijeća Općine Privlaka - PREUZMI
Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Privlaka - PREUZMI

Kandidacijske liste i izborna lista za izbor članova predstavničkog tijela te kandidatura za opći

U nastavku možete preuzeti rješenje za pravovaljanu kandidaturu za izbor općinskog načelnika općine Privlaka i rješenje za pravovaljanu kandidacijsku listu za izbor članica/članova općinskog vijeća općine Privlaka.

Za pregled dokumenata biti će Vam potreban PDF preglednik.

PREUZMI = Rješenje - Zbirno Kandidacijske liste Općine Privlaka (KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PRIVLAKA)

PREUZMI = Rješenje - Zbirno Kandidacijske liste Općine Privlaka (KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIVLAKA)

NATJEČAJ za radno mjesto upravitelja/ice Lokalne akcijske grupe „Bosutski niz “ – 1 izvršite

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „BOSUTSKI NIZ“ raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto upravitelja/ice Lokalne akcijske grupe „Bosutski niz “ – 1 izvršitelj

Radni odnos za mjesto upravitelja/ice LAG-a zasniva se na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Uvjeti:
- završena viša ili visoka škola( ekonomske ili poljoprivredne struke)
- minimalno 5 godina radnog staža u struci od čega minimalno 2 godine radnog staža iz područja izrade strateško-planske dokumentacije i vođenja razvojnih projekata
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
- napredno poznavanje rada na računalu
- vozačka dozvola B kategorije
- hrvatsko državljanstvo

Poželjna znanja i vještine: 
- razvijene organizacijske sposobnosti
- razvijene prezentacijske i pregovaračke vještine
- sposobnost samostalnog i timskog rada
- komunikativnost, motiviranost i predanost radu

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola. Natječaj provodi Upravni odbor LAG-a, a u testiranja mogu biti uključeni i vanjski suradnici.

Opis radnog mjesta:
- ispunjavanje obveza LAG-a propisanih zakonskom regulativom,
- obavljanje stručno administrativnih poslova LAG-a,
- predlaganje prijedloga programa i planova rada LAG-a,
- iznalaženje mogućnosti za ostvarenje ciljeva definiranih Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a te osmišljavanje projekata LAG-a,
- pravovremeno informiranje potencijalnih prijavitelja o svim mjerama ruralnog razvoja za davanje potpora za financiranje projekata,
- sudjelovanje u pružanju savjetodavne i tehničke pomoći u izradi i prijavi projektne dokumentacije kao i kvalitetnoj provedbi istih
- briga o organizaciji edukacija, seminara i radionica o izradi prijedloga projekata i o korištenju mogućih izvora financiranja,
- prikupljanje projektnih ideja, ažuriranje baze projektnih ideja,
- briga za aktivno uključivanje lokalne zajednice, a posebno marginaliziranih i društveno ugroženih skupina u provedbu ciljeva i mjera definiranih Lokalnom razvojnom strategijom LAG-a


Prijava mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:

- zamolba i motivacijsko pismo (do maksimalno jedne kartice teksta)
- životopis (vlastoručno potpisan)
- dokaz o stručnoj spremi
– preslika diplome ili uvjerenja o završenom studiju/stručnoj edukaciji
- preslik radne knjižice ili ispis staža HZMO-a
- preslik uvjerenja/potvrde o završenim programima izobrazbe (ako je kandidat završio program izobrazbe)
- preslik domovnice
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- preslik vozačke dozvole

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od datuma objave javnog natječaja, odnosno do 13. ožujka 2013. godine. Prijave se dostavljaju isključivo poštanskim putem, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: LAG „Bosutski niz “, Kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci s naznakom „Prijava na natječaj za upravitelja LAG-a Bosutski niz“. Zakašnjele i nepotpune prijave, te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete neće se razmatrati.

Kandidati koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja biti će pozvani na pismeno testiranje sukladno opisu radnog mjesta 1. engleski jezik, 2. provjera stručnih i organizacijskih znanja i vještina 3. provođenje psihologijskog testiranja. Kandidati koji zadovolje na pismenom testiranju bit će pozvani na individualni razgovor.
Za kandidata koji ne pristupi pismenom testiranju i/ili individualnom razgovoru smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru. Natječaj za zapošljavanje upravitelja LAG-a „Bosutski niz“ biti će objavljen na službenim web stranicama Grada Otoka, te općina: Privlaka, Nijemci, Stari Mikanovci, Ivankovo, Gradište, Vođinci, Andrijaševci, Cerna te na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, portal Posao.hr. 

LAG „Bosutski niz“
Predsjednica Upravnog odbora
Marija Čolaković, dipl.oec.

POZIV: svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka

ZA 2013. GODINU
Pozivaju se sve udruge (sportske, kulturne i ostale) i druge pravne osobe registrirane na području Općine Privlaka – potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Privlaka da dostave prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za dodjelu sredstava za 2013. godinu.

Prijava se podnosi na utvrđenom obrascu:
- zahtjev za financiranje u 2013. godini (dostupan u općini i na našoj Internet stranici), uz koji je potrebno priložiti:
- Program rada i aktivnosti za 2013. godinu,
- Financijski plan prihoda i rashoda za 2013. godinu,
- Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – rujan 2012. godine, s analizom izvršenja programa rada,
- preslika rješenja o registraciji,
- spisak korisnika aktivnosti s područja Općine Privlaka.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 30. studenoga 2012. godine.

Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

v.d. PROČELNICE
Ines Marijanović, dipl. iur.

Preuzmi dokumente:
- Zahtjev
- Financijski plan prihoda i rashoda

Javni poziv svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada u općini Privlaka

Javni poziv svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području općine Privlaka, radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

image

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

KLASA: 360-01/12-01/01
URBROJ: 2188/09-01-12-2
Privlaka, 30. listopada 2012. godine

Na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“, broj 86/12), Općina Privlaka objavljuje
JAVNI POZIV
SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE PRIVLAKA
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, objavljenim u „Narodnim novinama“, broj 86/12., određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine (DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Nezakonito izgrađena zgrada legalizira se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju.

Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Općine Privlaka, podnosi se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku tog roka ne može se više podnijeti!
Iznimno, zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga zakona, podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva prilaže:

1. tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
2. tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt
3. izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m² (u daljnjem tekstu: manje zahtjevna zgrada), ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, podnositelj zahtjeva prilaže:
1. tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu i
2. tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.
Za dodatna pojašnjenja i informacije možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

OPĆINA PRIVLAKA

Javni poziv svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području općine Privl

Javni poziv svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području općine Privlaka, radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, objavljenim u „Narodnim novinama“, broj 86/12., određeni su uvjeti i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine (DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu ovoga Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Nezakonito izgrađena zgrada legalizira se donošenjem Rješenja o izvedenom stanju.

Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Općine Privlaka, podnosi se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2013. godine i po proteku tog roka ne može se više podnijeti!
Iznimno, zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga zakona, podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. godine.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva prilaže:
1. tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
2. tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt
3. izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađenu zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m² (u daljnjem tekstu: manje zahtjevna zgrada), ako ovim Zakonom nije propisano drukčije, podnositelj zahtjeva prilaže:
1. tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu i
2. tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.
Za dodatna pojašnjenja i informacije možete se obratiti u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

OPĆINA PRIVLAKA

Obilježen Dan općine Privlaka

Obilježen Dan općine Privlaka
Nizom programa obilježen je danas Dan općine Privlaka.

Dan Općine čestitao je, u ime Vukovarsko-srijemske županije, zamjenik župana Mato Golubičić, te pohvalio postignute rezultate na području Općine.

U sklopu programa proslave Dana Općine Privlaka položeni su vijenci i zapaljene svijeće na groblju ispred centralnog križa i mosta na Bosutu u Privlaci.

Nakon polaganja vijenaca služena je sveta misa zadušnica za hrvatske branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata .

Javni poziv

Pozivaju se sve zainteresirane osobe, fizičke i pravne, poduzeća, udruge…za dostavu prijedloga i primjedbi na predloženu radnu verziju Projekta ukupnog razvoja Općine Privlaka (PUR).

Molimo da PUR proučite te da se sa eventualnim prijedlozima i primjedbama javite pisanim putem Općini Privlaka, na adresu Faličevci 7, 32 251 Privlaka, ili na našu e-mail adresu

Ovaj je dokument nužan za kandidiranje projekata EU jer usklađuje postojeće resurse i stanje s Regionalnim razvojnim programima, tržnim šansama, a sve u skladu s održivim razvojem. Projekti koji ne budu obuhvaćeni PUR-om ne mogu se kandidirati prema EU fondovima.

NAČELNIK

Darko Galić


PUR PROJEKT UKUPNOG RAZVOJA OPĆINE PRIVLAKA = PDF 2.24 Mb

Javni poziv za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (,,Narodne novine” broj 90/11) koji je stupio na snagu 10. Kolovoza 2011. godine, omogućeno je vlasnicima/investitorima zgrada izgrađenih bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu,
da ishođenjem rješenja o izvedenom stanju, od nadležnog tijela, takve zgrade ozakone (legaliziraju).

Javni poziv možete preuzeti na ovom linku
Obrazac možete preuzeti na ovom linku

Rang lista kandidata za stipendiju

Rang listu možete preuzeti na ovom linku!

Poziv svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka

POZIV

svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za 2012. godinu

Pozivaju se sve udruge (sportske, kulturne i ostale) i druge pravne osobe registrirane na području Općine Privlaka – potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Privlaka da dostave prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za dodjelu sredstava za 2012. godinu.
Prijava se podnosi na utvrđenom obrascu:

- zahtjev za financiranje u 2012. godini (dostupan u općini i na našoj Internet stranici), uz koji je potrebno priložiti:
- Program rada i aktivnosti za 2012. godinu,
- Financijski plan prihoda i rashoda za 2012. godinu,
- Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – rujan 2011. godine, s analizom izvršenja programa rada,
- preslika rješenja o registraciji,
- spisak korisnika aktivnosti s područja Općine Privlaka.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od dana objave.

Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

Preuzmi dopis: POZIV svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za 2012. godinu
Preuzmi zahtjev

Vaši komentari za:

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Samo logirani korisnici mogu dodavati komentare na tekstoveAuto-login?

Prikaži moje ime u online listi korisnika

Zaboravljena lozinka?

Registriraj se
foto galerija
Uređenje vatrogasnog doma Privlaka Uređenje vatrogasnog doma Privlaka Uređenje vatrogasnog doma Privlaka
Sanacija krovišta crkve u Privlaci Sanacija krovišta crkve u Privlaci Sanacija krovišta crkve u Privlaci
zanimljivosti

Sv. Martin

image

Sveti Martin (Szombathely, Mađarska, 316./317. - Tours, Francuska,…

Cvijet

Cvijet

Sed ullamcorper.
Phasellus posuere interdum ipsum.
Nullam…

Disneyland

Disneyland

Sed ullamcorper.
Phasellus posuere interdum ipsum.
Nullam…

kalendar događanja
N P U S Č P S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
PREUZMI…
Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete
Karta Općine
Općina Privlaka
zadnje vijesti
prostorni plan uređenja
Ciljane  izmjene prostornog plana uređenja Općine Privlaka
korisni linkovi
anketa
Što vas ovdje najviše interesira?
zadnje sa foruma
vremenska prognoza