Vijesti -

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
NAČELNIK

KLASA: 363-02/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-1
Privlaka, 14. kolovoza 2014. godine

Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama ("Narodne novine” broj 143/12) i članka 47. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 12/09.), Načelnik Općine Privlaka, dana 14. kolovoza 2014. godine, donio je

O D L U KU

o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Stručno povjerenstvo za dodjelu koncesija (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) za obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti na području Općine Privlaka:

1. jedna koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova i
2. jedna koncesija za obavljanje usluge skupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.

Članak 2.

U Stručno povjerenstvo za iz čl. 1. ove Odluke imenuju se:

1. Branka Šarić, mag. iur.- predsjednica Povjerenstva, posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave Klasa: 406-01/14-01/56, Urbroj: 526-06-02-01/2-14-206
2. Madlen Lovrić, mag. ing. agro. - član Povjerenstva
3. Antun Grčević - član Povjerenstva

Članak 3.

Zadaci Stručnog povjerenstva jesu:
- pomoć davatelju koncesije pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,
- pregled i ocjena pristiglih ponuda,
- utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili
prijedloga odluke o poništenju postupka davanja koncesije i obrazloženje tih prijedloga,
- obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje
dimnjačarskih poslova.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stručnog povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Privlaka.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti ce se na Oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Općine Privlaka.

NAČELNIK
Darko Galić

Objašnjenje Dokumentacije za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Op

Dana 25. rujna 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave novi dokument “Objašnjenje Dokumentacije za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka”, evidencijski broj: KON-1/2014, broj objave 2014/S 01K-0040136.

PRILOG:
OBRAZLOŽENJE DOKUMENTACIJE

II.  IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

II.  IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Privlaka

Dana 18. rujna 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave novi dokument / promijenila postojeći za postupak obavljanja dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka.

Prilozi:
1. II. izmjena dokumentacije
2. Izmijenjeni nacrt ugovora uz dokumetaciju 2

II.  IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA dodjelu koncesije za obavljanje KOMUNALNE DJELATNOSTI

II.  IZMJENA DOKUMENTACIJE ZA dodjelu koncesije za obavljanje KOMUNALNE DJELATNOSTI-SKUPLJANJE, ODVOZ I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA na području Općine Privlaka

Dana 18. rujna 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave novi dokument / promijenila postojeći za postupak obavljanja komunalne djelatnosti- skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka.

PRILOZI:
1. II. izmjena dokumentacije
2. Izmjenjeni obrazac 1 ponude
3. Obrazac 4 izjava o dostavi jamstva za provedbu ugovora o koncesiji

Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelantnosti- skupljanje, od

Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelantnosti- skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka.

Dana 09. rujna 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti- skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka, broj objave: 2014/S 02K-0042592.

Prilozi za skidanje:
Izmjena dokumentacije
Izmijenjeni obrazac 1
Izmijenjeni obrazac 2 - Cjenik usluga za odvoz otpada
Izmijenjeni obrazac 3 - Nacrt ugovora

Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području op

Dana 04. rujna 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u Elektroničkom oglasniku javne nabave Ispravak obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka, broj objave: 2014/S 02K-0041453.

Prilozi za skidanje:
Izmijena dokumentacije
Izmjenjeni obrazac ponude
Izmijenjeni nacrt ugovora

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-skupljanje, odvoz i odlaga

OBAVIJEST
o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-
skupljanje, odvoz i odlaganje
komunalnog otpada na području općine Privlaka

UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1. Naziv i sjedište davatelja koncesije, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te adresa elektroničke pošte
1.1. Naziv: Općina Privlaka
1.2. Sjedište:Privlaka
1.3. Adresa: 32251 Privlaka, Faličevci 7
1.4. Tel 032/398- 823 Fax: 032/398-487 e-mail:opcina.privlaka@vu.t-com.hr
Web adresa: http://opcina-privlaka.hr/
1.5. OIB 73133958808

2.Kontakt služba: Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka

3. Otvoreni postupak davanja koncesije s ciljem sklapanja Ugovora o koncesiji:
Općina Privlaka (u nastavku teksta: davatelj koncesije) provodi otvoreni postupak davanja koncesije s ciljem sklapanja Ugovora o koncesiji s najpovoljnijim ponuditeljem sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za natječaj.

4. Opis predmeta koncesije
a) Predmet koncesije: Komunalna djelatnost- skupljanje, razvrstavanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada sa područja Općine Privlaka
b) Priroda i opseg djelatnosti koncesije- koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti- skupljanje, razvrstavanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području Općine Privlaka, jednom tjedno, te skupljanje, razvrstavanje, odvoz i odlaganje glomaznog (krupnog) otpada najmanje 2 puta godišnje, kao i predaja istoga na daljnju oporabu.
Koncesionar je dužan preuzeti neograničeni broj dodatnih vreća s komunalnim otpadom od svakog kućanstva.
Za pravne osobe i ustanove količina komunalnog otpada utvrđuje se prema tipskim posudama veličine 120 l, 240 l ili 1100 l ili više tipskih posuda prema potrebi korisnika.
Prikupljeni i odveženi komunalni otpad treba biti oporabljen i trajno zbrinut na legalnom odlagalištu komunalnog otpada ili zbrinut na drugi način.
Koncesionar će vršiti obračun i naplatu izvršene usluge od stanovnika Općine Privlaka - korisnika komunalne usluge, te mjesečno plaćati naknadu za koncesiju općini – davatelju koncesije i to do 15-tog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

5. Mjesto izvršenja koncesije
Općina Privlaka – područje općine Privlaka.

6. Vrijeme davanja koncesije: 5 godina

7. Procijenjena vrijednost koncesije: 200.000,00 kuna godišnje, odnosno 1.000.000,00 kuna za 5 godina.

8. Naknada za koncesiju: 5% od bruto naplaćenog iznosa.

9. Razmatrat će se samo ponude koje sadrže sve tražene stavke unutar predmeta koncesije odnosno ponude koje sadrže cjelokupan predmet koncesije. Nije dopušteno nuđenje po dijelovima predmeta koncesije kao ni podnošenje alternativnih ponuda.

10. DOKAZI SPOSOBNOSTI:
Ponuditelj mora dostaviti isprave kojima dokazuje ispunjenje zakonskih, stručnih i financijskih uvjeta.

a. Isprava o upisu u sudski, poslovni, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar (obrtnica ili izvod iz registra Trgovačkog suda) ili odgovarajuća potvrda kojom ponuditelj dokazuje:
- da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom koncesije,
- da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak,
- da se ne nalazi u postupku likvidacije,
- da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 6 mjeseci .

b. Dokaz da gospodarskom subjektu ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta sukladno posebnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.
Potrebno je dostaviti izjavu ovjerenu potpisom kod javnog bilježnika, pri čemu izjavu daje osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za gospodarski subjekt.
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici a ne smije biti stariji od 30 dana.

c. Dokaz da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja: Potvrda porezne uprave o stanju duga.
Dokaz se dostavlja u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a ne smije biti stariji od 30 dana do dana slanja objave.

d. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija BON-2, SOL-2 ili drugi odgovarajući- prikladni dokument, kojim gospodarski subjekt dokazuje solventnost tj. da mu račun nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci, te da nema evidentirane naloge za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića na računu. Dokument ne smije biti stariji od 30 dana računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

e. Dokaz o tehničkoj opremljenosti i stručnoj sposobnosti
- izvod iz očevidnika prijevoznika otpada Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (preslika).
- dokaz da ponuditelj posjeduje vozilo/vozila za skupljanje i odvoz otpada dostaviti fotokopiju knjižice vozila i prometne dozvole
- izjava ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti za ostvarenje koncesije s podatkom o broju i kvalifikacijskoj strukturi zaposlenih i popisom opreme kojom ponuditelj raspolaže u svrhu obavljanja koncesije.

f. Dokaz o kvalitetnom ostvarivanju koncesije
- potvrde o urednom obavljanju koncesije sakupljanja i odvoza otpada za druge davatelje koncesija kao dokaz da je ponuditelj ispunio sve obveze iz drugih koncesija ako ih ima ili ih je imao.

g. Dokaz o Posjedovanju dozvole za gospodarenje neopasnim i komunalnim otpadom .

h. Ukoliko ponuditelj obavlja i poslove odlaganja otpada na odlagalištu otpada, dužan je priložiti i :
- Izvod iz očevidnika dozvola za odlaganje otpada
- Uporabnu dozvolu za odlagalište

i. Ponuditelj u ponudi treba priložiti važeće certifikate o primjeni sustava upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001-2004 i 2009 (2008) vezane uz obavljanje djelatnosti
Svi dokazi i prilozi iz točke 10. ove dokumentacije su obvezni prilozi, te ponuditelji koji ih ne prilože biti će isključeni iz daljnjeg postupka davanja koncesije.

11.  Ostali prilozi uz ponudu

11.1.Cjenik usluga (obrazac 2)
11.2. Jamstvo za ozbiljnost ponude – bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika na iznos od 5.000,00.

12. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda te postupanje s ponudama

12.1.Oblik i način izrade ponude
Ponuda mora biti izrađena u papirnatom obliku, uvezanim u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponuda (uvezana u cjelinu s pečatom na poleđini).
Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice i moraju biti posložene redoslijedom kako je navedeno u točki 12.2. uputa- sadržaj ponude.
Ponuda mora biti pisana neizbrisivom tintom.
Eventualni ispravci moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi i moraju biti uz navod datuma potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja.
Ponuda mora biti potpisana od strane osobe koja je propisno ovlaštena za potpisivanje u ime ponuditelja. Ponuda se dostavlja na izvornoj dokumentaciji.

12.2.Sadržaj ponude
Ponudu sačinjavaju ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni:
-obrazac ponude (obrazac 1) s nazivom (tvrtka ili skraćena tvrtka), sjedištem ponuditelja, matični broj i OIB ponuditelja, rokom valjanosti ponude, telefon, faks i adresa (elektroničke) pošte ponuditelja, popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude, datumom i potpisom ponuditelja;
-cjenik usluga (obrazac 2)
-potpisan nacrt Ugovora (obrazac 3)
-izjava o pogodnostima (obrazac 4)
-traženi dokazi sposobnosti (vidi točka 10)

12.3.Način dostave ponude
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici. Na omotnici treba biti naziv i adresa davatelja koncesije, te u lijevom kutu adresa ponuditelja.
Ponuda se treba dostaviti i naručitelju osobno ili putem pošte na adresu 32251 Privlaka, Faličevci 7, s naznakom „Ne otvaraj- ponuda za koncesiju za skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada“.
Ponudu treba dostaviti u roku od 30 dana od dana objave obavijesti u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“ bez obzira na način dostave. Otvaranje ponuda 22.09.2014. godine u 11 sati u prostorijama Općine Privlaka.
Ponuda pristigla nakon roka neće se otvarati i obilježit će se kao zakašnjelo pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda vratit će se odmah ponuditelju koji ju je dostavio.

12.4.Postupak s ponudama
Ponude će se upisati u Upisnik o zaprimanju ponuda prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik će sastaviti i potpisati ovlaštena osoba naručitelja. Upisnik je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda.
Na zahtjev ponuditelja naručitelj će izdati potvrdu o zaprimanju ponude.
Na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje se redni broj, datum i vrijeme prema redoslijedu zaprimanja.
Nije dopušteno davanje informacija o zaprimljenim ponudama.

12.5.Dopustivost dostave ponude elektroničkim putem
Nije dozvoljeno dostavljanje ponuda elektroničkim putem

12.6. Dopustivost alternativnih ponuda
Nisu dopuštene inačice ili alternativne ponude

12.7.Valuta ponude
Hrvatska kuna

12.8.Rok valjanosti ponude
Najmanje 60 dana od dana proteka roka za dostavu ponude.
Davatelj koncesije može pisanim putem zatražiti od ponuditelja produženje roka valjanosti ponude.

13.Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva
13.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude je bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika u iznosu od 5.000,00 kuna.
13.2. Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora : Ponuditelj je dužan uz ponudu priložiti potpisanu izjavu za davanje jamstva za dobro ispunjenje ugovora i naplate koncesijske naknade.
Jamstvo za osiguranje naplate za koncesiju daje se u obliku izjave da će najpovoljniji ponuditelj ako mu bude dodijeljenja koncesija neposredno prije potpisivanja ugovora dostaviti davatelju koncesije bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kuna, kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Izjava je propisana od strane davatelja koncesije i sastavni je dio dokumentacije za nadmetanje.

14.Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ekonomski najpovoljnija ponuda sukladno kriterijima:
- povoljnost ponude (najniža cijena po kuć.) – 25 bodova – ponuda sa cjenikom usluga
- poslovni ugled ponuditelja - 15 bodova – potvrda o uredno ispunjenim ugovorima o obavljanju predmetne djelatnosti za jedinice lokalne samouprave
- sposobnost za obavljanje djelatnosti - 10 bodova – popis tehničke opremljenosti i kadrovske osposobljenosti
- pogodnosti (sukladno izjavi) - po 5 bodova za svaku predviđenu pogodnost

15. Sudjelovanje podizvoditelja
Nije dopušteno.

16.Jezik i pismo na kojem se izrađuje ponuda
Hrvatski jezik, latinično pismo.

17.Nacrt ugovora
Obrazac 3 ove dokumentacije.

18.Rok donošenja Odluke o odabiru ili poništenju
30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

19.Pouka o pravnom lijeku
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10 000 Zagreb. Žalba se izjavljuje u roku od 5 dana od:
a) objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i Dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
b) objave izmjene Dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene Dokumentacije,
c) otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
d) primitka odluke o odabiru ili poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponude, odnosno razloge poništenja.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka sukladno odredbi članka 146. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine” broj 90/11, 83/13 i 143/13) nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka u odnosu na prethodnu fazu.
- Stavljanje na raspolaganje dokumentacije za koncesiju.
Dokumentacija za davanje koncesije stavljena je na raspolaganje te se može preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici Općine Privlaka.
- DOKUMENTACIJU ZA DAVANJE KONCESIJE ČINE:

- UPUTE ZA PRIPREMU I PODNOŠENJE PONUDE
- IZJAVA PONUDITELJA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
- O B R A Z A C P O N U D E U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
- PRILOG O B R A SCU P O N U D E U POSTUPKU DAVANJA KONCESIJE ZA SAKUPLJANJE I ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA
- PRIJEDLOG UGOVORA O KONCESIJI

-
Napomena: Ponude koje nisu u skladu s ovim uputama u bilo kojem dijelu, neće se razmatrati.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada na području općine Privlaka objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 25. kolovoza 2014. godine.

DOKUMENTACIJA:
Koncesija OBRAZAC 1
OBRAZAC 2 - cjenik usluga za odvoz otpada
Koncesija OBRAZAC 3 - nacrt ugovora
Koncesija OBRAZAC 4 - Izjava o pogodnostima

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Priv

OBAVIJEST o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka

I. UPUTE ZA IZRADU PONUDE

1. OPĆI PODACI
Davatelj koncesije: Općina Privlaka, OIB:73133958808
Sjedište: Faličevci 7, 32251 Privlaka
Tel: 032/398-822, Fax: 032/398-487
E-mail: opcina.privlaka@vu.t-com.hr
Web stranica: http://opcina-privlaka.hr
Služba zadužena za kontakt: Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka

2. Ne postoji nijedan gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu čl. 13. Zakona o javnoj nabavi

3. Vrsta koncesije: koncesija za javne usluge

4. Broj koncesija: 1

5. Procijenjena vrijednost koncesije: 70.000,00 kuna godišnje, odnosno 350.000,00 kuna za 5 godina.

6. Početna godišnja naknada: 10% od ukupnog prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti za koju se daje koncesija.

7. Predmet koncesije: komunalna djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Privlaka

8. Priroda i opseg djelatnosti koncesije: provjera ispravnosti, čišćenje i kontrolu dimovodnih objekata i uređaja za loženje, obavljanje redovnih i izvanrednih pregleda dimnjaka i uređaja za loženje

9. Mjesto obavljanja koncesije: Područje općine Privlaka

10. Rok trajanja koncesije: koncesija se daje na vrijeme od 5 godina od dana sklapanja ugovora o koncesij.
Davatelj koncesije može produljiti postojeći ugovor o koncesiji za javnu uslugu pod uvjetima propisanim čl. 39. st. 6. Zakona o koncesijama (NN br. 143/12)

11. Dokazivanje sposobnosti: Sve navedene dokaze o sposobnosti ponuditelji mogu dostaviti u obliku neovjerenih preslika. Davatelj koncesije zadržava pravo prije sklapanja ugovora o koncesiji od odabranog ponuditelja zatražiti izvornike ili ovjerene preslike priloženih dokaza o sposobnosti.

12. Kriterij za odabir: ekonomski najpovoljnija ponuda
1. Povoljnost ponude-financijska
- financijska povoljnost ponude cijeni se prema visini naknade za koncesiju. Najviša ponuđena naknada za koncesiju nosi 10 bodova, a svaka sljedeća niža po 1 bod manje u odnosu na prethodnu.

2. Radno iskustvo u obavljanju dimnjačarskih usluga
- za svakih 5 godina radnog iskustva po 1 bod.

3. Povoljnost cijene za pružanje usluga
- povoljnost cijene utvrđuje se temeljem godišnjeg opsega radova tj. ponuđene cijene za svaku stavku cjenika množe se sa procijenjenim opsegom posla tijekom godine i zbrajaju. Tako dobiveni najniži iznos dobiva 70 bodova. Broj bodova za svaku sljedeću ponuđenu cijenu umanjuje se za postotak za koji je ta cijena veća od najniže.

13. Način i rok priopćavanja odabira: Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuditelja donosi Općinsko vijeće Općine Privlaka na prijedlog Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova, o čemu će svaki ponuditelj biti pisano obaviješten. Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Svi ponuditelji koji su sudjelovali u postupku dodjele koncesije, nakon izbora ponuditelja bit će bez odogode obaviješteni o izboru ponuditelja.

14. Ugovor o koncesiji
Ugovor o koncesiji sklapa se u roku od 10 dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala izvršna. Prije potpisivanja ugovora o koncesiji s odabranim ponuditeljem Općina Privlaka tražit će potrebna jamstva (zadužnica) radi osiguranja naplate koncesijske naknade te naknade moguće štete zbog neispunjenja obveza iz ugovora.

15. Sudjelovanje podizvoditelja: Nije dopušteno.

16. Podnošenje ponuda
Ponude s traženom dokumentacijom podnose se davatelju koncesije u pisanom obliku putem pošte preporučeno ili se predaju osobno Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka, Faličevci 7, u zatvorenoj omotnici s naznakom „KONCESIJA ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA - NE OTVARAJ“ te adresom ponuditelja.

17. Rok za predaju ponuda: najmanje 30 dana od dana slanja na objavu obavijesti o namjeri davanja koncesije bez obzira na način dostave.
Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda neće se razmatrati.

18. Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Općine Privlaka, 22. rujna 2014. godine u 10, 00 sati.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja uz predočenje dokaza o ovlasti.
Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici ponuditelja i stručno povjerenstvo za davanje koncesije.

19. Rok valjanosti ponude:
Rok valjanosti ponude: 60 dana od dana predviđenog za otvaranje i predaju ponuda.

20. Ponuda uz potpisan i ovjeren obrazac ponude mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

20.1. Dokazi da nema razloga za isključenje:
Potvrda porezne uprave da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.
Izjava o nekažnjavanju sukladno čl. 67. st.1 točka 1.  Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13.) (Prilog 2. Dokumentacije). Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta i ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

20.2. Dokazi pravne i poslovne sposobnosti
Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili potvrda kojom se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, koje ne smiju biti starije od 3 mjeseca od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

20.3. Dokazi financijske sposobnosti
Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija, BON-2, SOL-2 ili drugi odgovarajući - prikladni dokument, kojim gospodarski subjekt dokazuje solventnost tj. da mu račun nije bio blokiran u posljednjih 6 mjeseci, i da nema evidentirane naloge za plaćanje za čije izvršenje nema pokrića na računu. Dokument ne smije biti stariji od trideset (30) dana računajući od dana objave obavjesti o namjeri davanja koncesije.
Potvrda davatelja koncesije kojom ponuditelj dokazuje da nema dospjelih dugovanja prema Općini Privlaka, ne starija od 30 dana od dana objave obavijesti o namjeri davanja koncesije.

20. 4. Dokazi tehničke i stručne sposobnosti
Dokaz gospodarskog subjekta da raspolaže stručnim osobama potrebnim za izvršenje ugovora o koncesiji (preslike svjedodžbi ili drugih odgovarajućih dokumenata koji dokazuju stučnu spremu ili kvalifikaciju zaposlenika)
Dokaz o trajanju obavljanja dimnjačarske djelatnosti (Izjava ponuditelja dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću o trajanju obavljanja dimnjačarskih poslova.)
Dokaze o uređajima i opremi kojima ponuditelj raspolaže u svrhu izvršenja ugovora o koncesiji odnosno tehničkoj opremljenosti. Dokaz se daje u obliku izjave o posjedovanju osnovnog alata odnosno tehničke opreme za obavljanje dimnjačarske djelatnosti.

20.5. Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvo za ozbiljnost ponude je bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika u iznosu od 1.000,00 kuna.
Jamstvo za ozbiljnost ponude mora se priložiti. Nedostatak ovog dokaza je neotklonjiv nedostatak. Jamstvo za obiljnost ponude je potrebno staviti u prozirni omot s rupicama kako se ne bi oštetilo prilikom uvezivanja ponude. Prozirni omot potrebno je zatvoriti (zaklamati ili zalijepiti ali paziti da se ne ošteti bianco zadužnica) radi onemogućavanja naknadnog vađenja i umetanja dokumentacije.
Jamstvo za ozbiljnost ponude, natjecatelja čija ponuda nije prihvaćena, naručitelj vraća najkasnije 30 dana nakon odluke o odabiru ili poništenja nadmetanja (ako nije iskorišteno), osim ako je zatražio produljenje važenja jamstva, sukladno traženom produljenju roka valjanosti ponude. Jamstvo se vraća bez odgode ako se ponuda ne razmatra pri odabiru.

20.6. Jamstvo za uredno izvršenje obveza iz ugovora.
Izjava ponuditelja da će u slučaju odabira njegove ponude a kod zaključivanja ugovora dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika na 17.500,00 kuna kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

20.7. Cjenik dimnjačarskih usluga analitički iskazan sa jediničnim cijenama bez i sa PDV-om, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja (Prilog 1. Dokumentacije).

20.8. Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije (Prilog 3. Dokumentacije).

20.9. Izjava ponuditelja o prihvaćanju obveze pribavljanja prethodne suglasnosti davatelja koncesije na donošenje i izmjene cjenika (Prilog 4. Dokumentacije).

20.10. Potpisan nacrt Ugovora

21. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude. U ponudi svaka stranica mora biti označena svojim rednim brojem kroz ukupan broj stranica.
Ispravke u ponudi uraditi tako da se prekriži pogrešan upis i na pogodnom mjestu upiše ispravan podatak. Svaki ispravak mora potpisati osoba koja potpisuje ponudu, navesti datum ispravka i potvrditi pečatom. U protivnim, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.

22. Valuta ponude: Hrvatska kuna

23. Jezik i pismo na kojima ponude moraju biti napisane: hrvatski jezik i latinično pismo.

24. Naziv i adresa tijela nadležnog za rješavanje žalbe te podaci o rokovima za podnošenje žalbe:
Nezadovoljna strana može, pod uvjetima utvrđenim Zakonom o javnoj nabavi, izjavljivanjem žalbe i drugih zahtjeva, tražiti zaštitu svojih prava pred Državnom komisijom protiv odluke, radnje, propuštanja radnje naručitelja koju je na temelju ZJN trebalo obaviti, te postupaka na koje se mora primijeniti Zakon o javnoj nabavi.
Sukladno članku 146. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11 i 83/13, 143/13), žalba se izjavljuje u pisanom obliku neposredno ili poštom Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave u roku 5 dana od:
- objave obavjesti o namjeri davanja koncesije u odnosu na sadržaj obavijesti o namjeri davanja koncesije i dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji),
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju te postupak otvaranja ponuda,
- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji propusti izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka nadmetanja nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i davatelju koncesije na dokaziv način.

25. Rok mirovanja: sukladno članku 30. stavak 1. Zakona o koncesijama (NN br. 143/12) Davatelj koncesije neće potpisati Ugovor o koncesiji prije isteka roka miraovanja, koji iznosi 15 dana od dana dostave odluke o davanju koncesije svako ponuditelju.

26. Dokumentacija za davanje koncesije stavljena je na raspolaganje te se može preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici Općine Privlaka.

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Privlaka objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave 25. kolovoza 2014. godine.

DOKUMENTI:
OBRAZAC PONUDE
Prilog 1 - CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA
Prilog 2 - IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
Prilog 3 - IZJAVA O PRIHVAĆANJU UVJET IZ DOKUMENACIJE
Prilog 4 - IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU OBVEZE
Nacrt ugovora uz Dokumentaciju

Nezavisna lista Bono Blažević - Izvješće

Nezavisna lista Bono Blažević - Izvješće primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja u razdoblju od 01.01. 2014. do 30.06. 2014.

PREUZMI DOKUMENT!

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/14-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-3
Privlaka, 26. ožujka 2014. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Privlaka upućuje Poziv na dostavu ponuda.
Sukladno čl. 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je Projekt izgradnje višenamjenske zgrade Općine Privlaka, sukladno Projektnom zadatku i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.
Opis predmeta nabave: sukladno Projektnom zadatku i troškovniku iz priloga ovog poziva
Projekt izgradnje višenamjenske zgrade Općine Privlaka sufinanciran je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u visini od 74%.
Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE
Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:
- način izvršenja: sukladno projektnom zadatku,
- rok izvršenja: do 30. 10. 2014. g.,sva projektna dokumentacija s ishođenom građevinskom dozvolom
- rok valjanosti ponude: 90 dana,
- mjesto izvršenja: Privlaka, k.č.br. 1188/2, k.o. Privlaka,
- rok, način i uvjeti plaćanja: Predujam je isključen.
Naručitelj je dužan primljenu situaciju ovjeriti i njenu nespornu vrijednost doznačiti u roku 30 dana od dana ovjere situacije, na žiro-račun Izvođača, a po konačnom obračunu u istom roku nakon dovršenog postupka primopredaje i konačnog obračuna.
Izvođač je obvezan na svom računu, odnosno situaciji obvezno priložiti račune odnosno situacije člana zajednice ponuditelja koje je prethodno potvrdio. Naručitelj neposredno plaća članu zajednice ponuditelja onaj dio ugovora koji se daje u podugovor.
Sukladno potpisanom Ugovoru o sufinanciranju Broj: 05-F-R-4040/13-16 sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općine Privlaka, Ministarstvo će vršiti plaćanje izravno izvoditelju radova, prema stvarno ispostavljenim situacijama/računima u postocima iznosa sufinanciranja utvrđenih u Proračunu projekta te potvrđenih u revidiranom proračunu projekta, a po situacijama za stvarno izvršene radove, koje se Općina Privlaka obvezuje dostaviti Ministarstvu. Rok plaćanja je 30 dana od ovjere situacije/računa od strane Ministarstva. Za udio sufinanciranja Ministarstva zadnja ispostavljena situacija/račun za aktivnost u 2014.g. treba biti dostavljena Ministarstvu najkasnije do 30.11. 2014.g., kako bi bila plaćena u 2014.g.
- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,
- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena,
- dokazi sposobnosti (ako je primjenjivo):

1. svaki ponuditelj mora u postupku nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, iz koje je vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti povezane s predmetom nabave.
Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.
Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka nabave.
Izdavatelj dokaza: Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.
Iz dostavljenog dokaza mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje poslova koji su predmet nabave.

Ako je sposobnost iz točke 4.1.2. potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja koji će izvršavati taj dio predmeta nabave. U slučaju zajednice ponuditelja, svi članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje pravne i poslovne sposobnosti.

2. Da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza(primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
Za potrebe dokazivanja gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:
- potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ili
- važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave,
- izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda Porezne uprave ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta.

3. Potvrde o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera odgovarajuće komore, kao isprava o članstvu u određenoj strukovnoj organizaciji, odnosno komori.
Obzirom na djelatnost povezanu s predmetom nabave potrebne su isprave o članstvu u sljedećim komorama:
- Hrvatskoj komori arhitekata za djelatnika arhitektonske struke,
- Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva za djelatnika građevinske struke,
- Hrvatskoj komori inženjera strojarstva za djelatnika strojarske struke,
- Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike za djelatnika elektrotehničke struke.
- Suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina određene članom 104. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, koje može obavljati pravna osoba registrirana za obavljanje tih poslova te ovlašteni inženjer geodezije koji ove poslove obavlja samostalno.

U slučaju nuđenja zajedničke ponude, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju pravnu i poslovnu sposobnost.

4. Popis jednog ili više ugovora o obavljenim poslovima vezanim za predmet nabave (izrada projektne dokumentacije) u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini. Popis mora sadržavati naziv i sjedište ugovornih strana, predmet ugovora i navod o urednom izvršenju ugovora potvrđenom od strane naručitelja.
Jamstvo za ozbiljnost ponude
Jamstvo za ozbiljnost ponude (Naručitelj određuje u apsolutnom iznosu do 5% procijenjene vrijednosti nabave) i iznosi 9.5000,00 kuna.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Bez obzira koje je sredstvo jamstva za ozbiljnost ponude javni naručitelj odredio, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na žiro račun Naručitelja IBAN: HR 7223400091858300004, model 68, s pozivom na broj 7722 –OIB ponuditelja, s naznakom ‘’jamstvo za ozbiljnost ponude za projekt višenamjenske zgrade’’. Kao dokaz o izvršenoj uplati u ponudi se dostavlja izvadak sa žiro računa Ponuditelja ili izvršeni nalog za plaćanje.

Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, javni naručitelj će tražiti njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok.
Javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohraniti sukladno s člankom 104.  Zakona.

Ponuditelji dostavljaju jamstvo za ozbiljnost ponude za slučajeve:
- odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
- dostavljanje neistinitih podataka ,
- odbijanje potpisivanja ugovora o nabavi
- nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se:
obična zadužnica, potvrđena kod javnog bilježnika u skladu sa odredbama Ovršnog zakona.

Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl). Jamstvo za ozbiljnost ponude ne uvezuje se u cjelinu, već se ulaže u prozirnu plastičnu košuljicu koja se uvezuje u cjelinu s ostalom dokumentacijom. Broj stranice ne piše se na jamstvu, već na košuljici u koju je jamstvo uvezano (numerira se kao jedna stranica). Na ovakav način je omogućeno naknadno vraćanje garancije ponuditeljima.

Jamstvo za ozbiljnost ponude mora glasiti na Općina Privlaka (Faličevci 7, OIB: 73133958808).

Za Naručitelja će biti neprihvatljiva svaka ponuda za koju nije podneseno jamstvo za ozbiljnost ponude.  Jamstvo za ozbiljnost ponude vraća se ponuditelju sukladno članku 77. stavak 5. Zakona.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora
Odabrani ponuditelj obvezan je u roku 8 (osam) dana od sklapanja ugovora dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, za slučaj povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja.

U bankarskoj garanciji mora biti navedeno da je korisnik garancije Naručitelj s kojim se sklapa ugovor.

Bankarska garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva, i na “prvi poziv” korisnika garancije, “bez prigovora”, u visini 10% od vrijednosti ugovora (sa PDV-om).

Rok valjanosti garancije mora biti 30 dana od dana isteka ugovora.

Naručitelj će vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude neposredno nakon završetka postupka javne nabave, a presliku jamstva pohranit će uz ostalu dokumentaciju. Naručitelj će odabranom ponuditelju vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude nakon dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE
Ponuda treba sadržavati:
- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokazi (traženi dokumenti)
- Jamstva

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:
- rok za dostavu ponude: (datum, sat) u roku najduže 5 dana od dana upućivanja poziva odnosno objave na web stranici,
- način dostave ponude: (osobno ili poštom).
- mjesto dostave ponude: Općina Privlaka, Faličevci 7, 32 251 Privlaka.

Mjesto, vrijeme i datum otvaranja ponuda te način otvaranja ponuda:
Privlaka, Općina Privlaka, Faličevci 7, 31. ožujka 2014. godine u 12,00 sati, javno otvaranje ponuda.

5. OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave: općinski načelnik Darko Galić.
Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

DOKUMENTACIJA ZA PREUZIMANJE:
Obrazac 3 3A projektni zadatak i poziv 26.03.2014.
Obrazac 4 ponudbeni list
Odluka o početku postupka nabave bagatelne vrijednosti
Pravilnik o nabavama bagatelne vrijednosti

Bodovna lista prvenstva -stipendije 2013/2014

OBAVIJEST ZA PRIGOVOR

Sukladno članku 13. stavku 2. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 17/10), studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objave na oglasnoj ploči i Internet stranici Općine Privlaka.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Povjerenstvo za dodjelu stipendija

KLASA: 604-01/13-01/01
URBROJ: 2188/09-01-14-16
Privlaka, 13. ožujka 2014. godine

Sukladno članku 13. Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjenik“ Vukovarsko-srijemske županije 17/10), Povjerenstvo za dodjelu stipendija Općine Privlaka objavljuje

BODOVNU LISTU PRVENSTVA -STIPENDIJE 2013/2014

IME I PREZIME KANDIDATA BROJ BODOVA

1.  MATEA SOLDO 49
2.  DINO DŽAFOVIĆ 48
3.  TEREZA NEFERANOVIĆ 48
4.  EVELIN ŠARIĆ 46
5.  MARINA PEJAKOVIĆ 45
6.  FRANJO TOŠIĆ 41
7.  MATEA LOVRIĆ 41
8.  ANITA PRANJIĆ 40
9.  MATEA TOŠIĆ 30
10.  MARKO NAĐ 23
11.  MARINA ČAČIĆ 21
12.  MIRTA ALILOVIĆ 15
13. MARTINA DOMAC 15

* TOMISLAV BLAŽEVIĆ – prijava se odbacuje, sukladno članku 12. Pravilnika.

POVJERENSTVO:

1. Antun Grčević ____________________________

2. Madlen Lovrić ____________________________

3. Ivan Pejaković ____________________________

Poziv na nadmetanje

Dana 05. ožujka 2014. godine, Općina Privlaka je objavila u elektroničkom oglasniku javne nabave “Poziv na nadmetanje” za postupak: NABAVA I UGRADNJA MATERIJALA ZA MODERNIZACIJU JAVNE RASVJETE U OPĆINI PRIVLAKA – energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta, broj objave: 2014/S 002-0011390.

Dokumentacija:

OPĆINA PRIVLAKA DZN

TROŠKOVNIK

Poziv udrugama

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 402-05/13-01/01
URBROJ: 2188/09-01-13-1
Privlaka, 28. studenoga 2013. godine

POZIV

svim potencijalnim korisnicima za prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za 2014. godinu
Pozivaju se sve udruge (sportske, kulturne i ostale) i druge pravne osobe registrirane na području Općine Privlaka – potencijalni korisnici sredstava Proračuna Općine Privlaka da dostave prijavu programa za uvrštenje u Proračun Općine Privlaka za dodjelu sredstava za 2014. godinu.
Prijava se podnosi na utvrđenom obrascu:
- zahtjev za financiranje u 2014. godini (dostupan u općini i na našoj Internet stranici), uz koji je potrebno priložiti:
- Program rada i aktivnosti za 2014. godinu,
- Financijski plan prihoda i rashoda za 2014. godinu,
- Izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – rujan 2013. godine, s analizom izvršenja programa rada,
- preslika rješenja o registraciji,
- spisak korisnika aktivnosti s područja Općine Privlaka.

Prijave koje ne udovoljavaju uvjetima iz ovog Poziva, kao i one koje pristignu van roka neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijave je 10. prosinca 2013. godine.
Prijave u skladu s ovim Pozivom predaju se u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka.

v.d. PROČELNICE

Ines Marijanović, dipl. iur.

DOKUMENTACIJA:

POZIV UDURGAMA
ZAHTJEV

Rezulati izbora za načelnika i za Općinsko vijeće

Rezultati izbora za članice-članove Općinskog vijeća Općine Privlaka - PREUZMI
Rezultati izbora za općinskog načelnika Općine Privlaka - PREUZMI

Kandidacijske liste i izborna lista za izbor članova predstavničkog tijela te kandidatura za opći

U nastavku možete preuzeti rješenje za pravovaljanu kandidaturu za izbor općinskog načelnika općine Privlaka i rješenje za pravovaljanu kandidacijsku listu za izbor članica/članova općinskog vijeća općine Privlaka.

Za pregled dokumenata biti će Vam potreban PDF preglednik.

PREUZMI = Rješenje - Zbirno Kandidacijske liste Općine Privlaka (KANDIDATURU ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PRIVLAKA)

PREUZMI = Rješenje - Zbirno Kandidacijske liste Općine Privlaka (KANDIDACIJSKA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIVLAKA)

Vaši komentari za:

Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za dodjelu koncesija

Samo logirani korisnici mogu dodavati komentare na tekstoveAuto-login?

Prikaži moje ime u online listi korisnika

Zaboravljena lozinka?

Registriraj se
foto galerija
Uređenje vatrogasnog doma Privlaka Uređenje vatrogasnog doma Privlaka Uređenje vatrogasnog doma Privlaka
Sanacija krovišta crkve u Privlaci Sanacija krovišta crkve u Privlaci Sanacija krovišta crkve u Privlaci
zanimljivosti

Sv. Martin

image

Sveti Martin (Szombathely, Mađarska, 316./317. - Tours, Francuska,…

Cvijet

Cvijet

Sed ullamcorper.
Phasellus posuere interdum ipsum.
Nullam…

Disneyland

Disneyland

Sed ullamcorper.
Phasellus posuere interdum ipsum.
Nullam…

kalendar događanja
N P U S Č P S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
PREUZMI…
Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete
Karta Općine
Općina Privlaka