REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 112-03/18-01/01
URBROJ: 2188/09-02-18-1

Privlaka, 10. siječnja 2018. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-65, od 17. studenoga 2017. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. „Zaželi - program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0039, KLASA: 910-04/17-07/58, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, od 01. prosinca 2017. godine te članka 47. Statuta Općine Privlaka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 12/09, 07/13), općinski načelnik Općine Privlaka, objavljuje

OGLAS
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, projekt „ZAŽELI”– program zapošljavanja žena

“Ojačaj svoj radni potencijal”  u Općini Privlaka, na radno mjesto

1. RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU - 15 izvršiteljica

2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme - 24 mjeseca
 
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 
4. Mjesto rada:  poslovi će se obavljati na području Općine Privlaka
 
5. Opis poslova:

 • obavljanje kućanskih poslova (pospremanje kuće, donošenje ogrjeva, priprema obroka, organiziranje pranja i glačanja rublja i drugi kućanski poslovi),
 • nabava namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć pri odlasku u šetnju,
 • obavljanje drugih svakodnevnih poslova.

6.   Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
a) punoljetnost
b) hrvatsko državljanstvo
c) najviše završena srednja škola
d) da se vode se u evidenciji nezaposlenih HZZ-a
 
s posebnim naglaskom na:

 • žene starije od 50 godina,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice o drogama,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine,
 • beskućnice.

7.  Uz obrazac prijave kandidatkinje su dužne priložiti:

 1. životopis,
 2. presliku osobne iskaznice,
 3. presliku dokaza o završenoj školi,
 4. potvrdu HZZ-a (datum izdavanja nakon objave javnog poziva),
 5. presliku e radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 
Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu).

Obrazac prijave kao i obrazac izjave o pristanku na osposobljavanje može se dobiti u Općini Privlaka, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na internet stranici Općine Privlaka: opcina-privlaka.hr .

NAPOMENA:

Odabrane kandidatkinje obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

Trajanje radnog odnosa – dvadeset i četiri mjeseca uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.
Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.
Urednom prijavom se smatra prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatkinnjom prijavljenom na oglas.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu:
Općina Privlaka, Faličevci 7, 32 251 Privlaka, putem pošte ili osobno , u roku od 8 (osam) dana, od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a, u zatvorenoj kuverti s naznakom: Za natječaj  „ZAŽELI“ – Općina Privlaka - program zapošljavanja žena.
Općina Privlaka zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić