REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

 

KLASA: 112-01/17-01/06
URBROJ: 2188/09-02-17-1
Privlaka, 7. ožujka 2017. godine

 Na temelju članka 3. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 02/17) te Plana prijma u službu u Općinu Privlaka („Službeni vjesnik“  Vukovarsko-srijemske županije broj 02/17), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 112-01/17-01/05

URBROJ: 2188/09-02-17-1

Privlaka, 7. ožujka 2017. godine

 Na temelju članaka 17. i 19. st. 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08 i 61/11) i Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Privlaka (''Službeni vjesnik'' Vukovarsko – srijemske županije broj 08/15, 02/17) te Plana prijma u službu u Općinu Privlaka („Službeni vjesnik“  Vukovarsko-srijemske županije broj 02/17) Općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Opširnije...

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA

NAČELNIK

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

tel: 032/398-822, fax: 032/398-487

KLASA: 022-05/16-01/13

URBROJ: 2188/09-02-16-1

Privlaka, 07. travnja 2016. godine

 

Na temelju članka 12. Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2015. godinu („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 08/15), načelnik Općine Privlaka raspisuje

JAVNI POZIV I. POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA

Opširnije...

Obavijest

Dana 19. 07. 2018. godine LAG Bosutski niz objavio je prvi LAG Natječaj TO 1.2.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladan podmjeri 6.3.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Dokumentacija LAG Natječaja dostupna je na stranicama LAG-a Bosutski niz www.lag-bosutskiniz.hr

Obavijest o članku 13. Zakona o javnoj nabavi Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Privlaka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Strateški razvojni program Općine Privlaka 2017. - 2020.

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Zahtjev za dodjelu novčane pomoći za novorođeno dijete