Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
     
OPĆINA PRIVLAKA

Općinsko vijeće

 

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Privlaka, KLASA: 021-05/20-01/05, URBROJ: 2188/09-3-20-10, od 31. srpnja 2020. godine, Općinsko vijeće Općine Privlaka dana 12. kolovoza 2020. godine objavljuje

JAVNI  NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Privlaka

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA

Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-03/20-01/02
URBROJ: 2188/09-04-20-5

Privlaka, 7. kolovoza 2020. godine

Na temelju oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Privlaka na radno mjesto viši stručni suradnik -  VODITELJ PROJEKTA na projektu “ ZAŽELI – faza II“ od  29. srpnja 2020. godine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Jedinstveni upravni odjel

 

KLASA: 112-03/20-01/02
URBROJ: 2188/09-01-20-1

Privlaka, 28. srpnja 2020. godine

 

Na temelju Odluke o financiranju, Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-27) od 16. lipnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., za projekt “Ojačaj svoj radni potencijal - II“ Kodni broj: UP.02.1.1.13.0084. od 18. lipnja 2020. godine. a u skladu s člankom 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIVLAKA

Pretraži

SRP Općine Privlaka

KARTA OPĆINE RIBNIK