Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

Privlaka, 02. siječnja 2019. godine

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE OPĆINA PRIVLAKA, KAO JAVNI NARUČITELJ, U SUKOBU INTERESA

Općina Privlaka, kao javni naručitelj, na temelju članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) ili s njim povezana osoba u sukobu interesa:

  • Dvanaesterac d.o.o., Faličevci 7, 32251 Privlaka,
  • Galmir-mont d.o.o., Ulica Jurja Dalmatinca 28 a, 32100 Vinkovci.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik
e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
tel: 032/398-822, fax: 032/398-487

KLASA: 602-01/19-01/04
URBROJ: 2188/09-02-19-1
Privlaka, 11. srpnja 2019. godine

 

OBAVIJEST RODITELJIMA/SKRBNICIMA O NABAVI RADNIH BILJEŽNICA ZA UČENIKE KOJI POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU STJEPANA ANTOLOVIĆA U PRIVLACI

Općina Privlaka izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Privlaka (u daljnjem tekstu: Program).

Pružanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Privlaka

Uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranje lokacija odbačenog otpada

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinsko vijeće

Temeljem članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj  94/13. i 73/17.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17.) i članka 31. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 12/09, 07/13), Općinsko vijeće Općine Privlaka na 5. sjednici održanoj 31. siječnja 2018. godine,     d o n o s i

ODLUKU

o načinu pružanja javne usluge prikupljanja

miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom na području Općine Privlaka

Pretraži

SRP Općine Privlaka

KARTA OPĆINE RIBNIK