Javna nabava

U tijeku i arhiva

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIVLAKA
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 406-01/17-01/12
URBROJ: 2188/09-02-17-4

Privlaka, 26. svibnja 2017. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDA BN-45/2017

 

Naručitelj Općina Privlaka, Faličevi 7, 32251 Privlaka, OIB: 73133958808, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: Nabava dječjih igrališta, sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

Opis predmeta nabave: Sukladno Troškovniku iz priloga ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost nabave: 112.000,00 kuna

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

- način izvršenja: ugovor,

- rok izvršenja: pet radnih dana od dana potpisivanja ugovora,

- rok trajanja ugovora: 40 dana

- rok valjanosti ponude: 15 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda,

- mjesto izvršenja: Općina Privlaka

- rok, način i uvjeti plaćanja: Plaćanje će se izvršiti u roku 30 dana od dana ispostavljanja računa na žiro-račun Izvoditelja radova. Račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Faličevci 7, 32251 Privlaka s naznakom „Račun za predmet nabave: Nabava dječjih igrališta“.

- cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

- kriterij za odabir ponude: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja),

- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja).

4. NAČIN DOSTAVE PONUDA

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

- rok za dostavu ponude: do 30. svibnja 2017. godine do 15 sati.

  • način i mjesto dostave ponude:
  1. u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu naručitelja:

                  Općina Privlaka

                  Faličevci 7

                  32251 Privlaka

Na omotnici ponude mora biti, osim naziva i adrese naručitelja, naznačeno:

− naziv i adresa ponuditelja,

− BN-45/2017, Nabava dječjih igrališta, - „NE OTVARAJ“

  1. putem e-maila naručitelja: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

5. NAVOD JE LI OTVARANJA PONUDA JAVNO

Otvaranje ponuda nije javno.

6. OSTALO

6.1. Obavijesti u vezi predmeta nabave: Ines Marijanović i Branka Šarić, tel. 032/398-822,

faks: 032/398-487, mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

6.2. Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 (deset) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

 

 

Pretraži

KARTA OPĆINE PRIVLAKA