REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 604-01/19-01/01
URBROJ: 2188/09-02-19-1
Privlaka, 29. listopada 2019. godine

Na temelju Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 17/10 i 14/14), Općinski načelnik Općine Privlaka raspisuje

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA za akademsku godinu 2019./2020.

Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu stipendija:

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni studenti dodiplomskih i diplomskih studija:

- koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Privlaka,

- koji imaju status redovnog studenta, a nemaju odobrenu stipendiju po drugoj osnovi,

- koji nisu stariji od 27 godina.

Odabir kandidata za dodjelu stipendija obavlja se po sljedećim kriterijima:

a) socijalno-imovinsko stanje,
b) opći uspjeh u prethodnoj godini (za studente prve godine i uspjeh tijekom srednjoškolskog školovanja, ako su bili oslobođeni završnog ispita ili mature),
c) sudjelovanje na natjecanjima, osvojene nagrade, postignuti rezultati, objavljeni radovi.

Tijelo kojem se podnose prijave:

Općina Privlaka, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Faličevci 7, 32 251 Privlaka, s naznakom „Javni natječaj za dodjelu stipendija 2019./2020.“

Rok u kojem se podnose prijave za natječaj: 15 dana od dana objave Natječaja.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti:

Uz pisanu zamolbu za dodjelu stipendije prilaže se:

a) životopis,
b) uvjerenje o prebivalištu (izdaje MUP),
c) preslika domovnice i osobne iskaznice podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva,
d) potvrda porezne uprave o prihodima svih članova zajedničkog kućanstva za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama,
e) potvrda o prosjeku plaća, mirovina i drugih prihoda za sve članove zajedničkog kućanstva za tri mjeseca koja prethode mjesecu otvaranja natječaja, odnosno potvrda o  nezaposlenosti ili potvrda HZMO da član kućanstva ne prima mirovinu,
f) preslika svjedodžbe o završenom razredu srednjoškolskog obrazovanja ili prijepis ocjena s fakulteta,
g) preslika isprave ili dokumentacije o sudjelovanju na natjecanjima s postignutim rezultatima,
h) uvjerenje o redovitom upisu na fakultet tekuće studentske godine,
i) izjava podnositelja zamolbe da ne prima stipendiju po drugoj osnovi,
j) potvrda fakulteta ili škole o redovnom školovanju užeg člana obitelji (ako ih ima),
k) za roditelje koji su hrvatski branitelji potvrdu Ureda za obranu da su sudjelovali u Domovinskom ratu najmanje 90 dana,
l) za roditelje koji su hrvatski ratni vojni invalidi odgovarajuću potvrdu o statusu HRVI,
m) eventualne potvrde za otežavajuće okolnosti materijalnog položaja obitelji, potvrda o zdravstvenom stanju i stupnju invalidnosti podnositelja zamolbe, potvrda o fakultetskim nagradama,
n) izjava o zajedničkim članovima kućanstva.

Dokumentacija koja se  prilaže  ne  smije  biti starija od 30 dana od dana raspisivanja natječaja, osim domovnice.

Broj i visina stipendija koje će se dodijeliti:

Dodjeljuje se 7 stipendija po 500,00 kuna mjesečno za akademsku godinu 2019./2020.

Ostali podaci:

Pravovremene i potpune prijave boduju se primjenom kriterija utvrđenih Pravilnikom o stipendiranju redovnih studenata. Po završenom bodovanju sastavlja se bodovna lista prvenstva za studente. Bodovna lista objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Privlaka te na internet stranici Općine Privlaka. Studenti imaju pravo prigovora na utvrđenu bodovnu listu u roku od 8 dana od dana objave iste.

OPĆINSKI NAČELNIK
Darko Galić

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun