REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 112-01/23-01/01
URBROJ: 2196-22-01-23-1

Privlaka, 17. siječnja 2023. godine

Na temelju Odluke o financiranju, Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37) od 06. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., za projekt “Ojačaj svoj radni potencijal - III“ Kodni broj: UP.02.1.1.16 od 20. prosinca 2022. godine. a u skladu s člankom 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)  pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela raspisuje

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIVLAKA

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 112-01/23-01/02
URBROJ: 2196-22-02-23-1

Privlaka, 17. siječnja 2023. godine

Na temelju Odluke o financiranju, Ministarstva rada i mirovinskog sustava (KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-37) od 06. prosinca 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020., za projekt “Ojačaj svoj radni potencijal - III“ Kodni broj: UP.02.1.1.16 od 20. prosinca 2022. godine te članka 45. Statuta Općine Privlaka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18, 03/20, 04/21), Općinski načelnik Općine Privlaka, objavljuje

 
OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, projekt „ZAŽELI – faza III”– program zapošljavanja žena “Ojačaj svoj radni potencijal III”  u Općini Privlaka, na radno mjesto

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun