Upravni odjel za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije objavio je Javni poziv za pomoć obiteljima s četvero i više djece do 18 godina na području Vukovarsko srijemske županije za 2022 godinu na sljedećem linku  https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-pomoc-obiteljima-sa-cetvero-i-vise-djece-do-18-godina-na-podrucju-vukovarsk

OBAVIJEST MJEŠTANIMA

Zahtjevi za priključak na kanalizaciju, zaprimat će se u općinskoj vijećnici Općine Privlaka.

Molimo Vas da sa sobom ponesete:

  1. Vaš OIB
  2. broj katastarske čestice na kojoj će biti priključak kanalizacije
  3. zadnji račun od potrošnje vode izdan od VVK o.o.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA

Općinski načelnik

KLASA: 035-01/21-01/03
URBROJ: 2188/09-02-21-1

Privlaka, 28. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 27. stavka 5. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21) te članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18, 03/20 i 04/21), Općinski načelnik donosi

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIVLAKA
Općinski načelnik

KLASA: 035-01/21-01/02
URBROJ: 2188/09-02-21-1

Privlaka, 28. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 25. stavak 1. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21), članka 2. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“ broj 132/21) te članka 45. Statuta Općine Privlaka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 04/18, 03/20 i 04/21), Općinski načelnik donosi

SRP Općine Privlaka

SRP Općine Privlaka

Prostorni plan uređenja

Prostorni plan uređenja

Karta Općine Privlaka

Karta Općine Privlaka

Proračun

Savjetovanja s jvanošću

Proračun